لحظه  بروز رسانی 
ali
ورزشکارورزشکار
ali

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 6 ﺗﺎ ﺯﺩﻧﺎﺵﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 6 ﺗﺎ ﺯﺩﻧﺎﺵ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ 3 ﺗﺎ ﺯﺩﻧﺎﺵ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 3 ﻣﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﺁﺳﯿﺎ ﺩﺍﺷﺘﻨﺎﺵ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻗﺎﯼ ﮔﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺎﺵ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ ﺁﺳﯿﺎﺵ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﺁﺳﯿﺎﺵ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻗﺎ ﻣﻬﺪﻭﯼ ﮐﯿﺎﺵ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺁﺳﯿﺎﺵ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻫﺎﺵ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻡ ﻧﯿﮑﺶ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺱ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﺻﺎﻟﺖ 2500 ﺳﺎﻟﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ
ﭼﯿﻦ،ﺭﻡ،ﯾﻮﻧﺎﻥ،ﻣﺺﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻮﺩ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﺴﯿﺴﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺰﯾﺰﻡ
ﻣﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻤﺖ ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﺒﯿﺮ...

مشاهده همه ی 1 نظر
sara
قاطیقاطی
sara

18 +   دختره میره به باباش میگه بابا


18 +
 

دختره میره به باباش میگه بابا دوس پسرم بم میگه
جلو بندیت خیلی خوبه شاسیتم که بلنده
کمک فنرا و ایر بگاتم که عالین!!
 اینا یعنی چی؟؟
باباش میگه برو بش بگو اگه بفهمم در باکو باز کردی
بنزین ریختی توش یا جلو بندیو دسکاری کردی
یا کیسه هوا هارو بادشون کردی بابام میاد
دنده شو جورى از اگزوزت میکنه تو
که از در رادیاتت بزنه بیرون
بش بگو خودش معنیشو میدونه!!!!
مشاهده همه ی 17 نظر
✔ ❻ k1_ keyvan
شیطونشیطون
✔ ❻ k1_ keyvan

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری ؟ یا بزنم لهت

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری ؟

یا بزنم لهت کنم…

کفاصط فقط یه بار دیگه رد میشم

خوب دقت کن!


{-67-}

مشاهده همه ی 150 نظر
✔ ❻ k1_ keyvan
شیطونشیطون
✔ ❻ k1_ keyvan

توالت پارک بودم، رو درش نوشته بود سـمت راست روببین

توالت پارک بودم، رو درش نوشته بود سـمت راست روببین

سمت راست نوشته بود سمت چپ رو ببین

سمت چپم نوشته بودسقف رو ببین

رو سـقف هم نوشته بود موقع دستشویی هم میشـه ورزش کرد

یعنی خلاقیتش داغونم کرد

{-15-}{-15-}{-15-}

مشاهده همه ی 31 نظر
✔ ❻ k1_ keyvan
شیطونشیطون
✔ ❻ k1_ keyvan

دو نفرو سخت میشه پیدا کرد یکی کسی که درکت کنه

دو نفرو سخت میشه پیدا کرد

یکی کسی که درکت کنه و دومی کسی که بدونه کجای کمرت میخاره !


{-125-}

مشاهده همه ی 18 نظر
✔ ❻ k1_ keyvan
شیطونشیطون
✔ ❻ k1_ keyvan

ﻻﮎ ﺯﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ : ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﺷﭽﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ راست

ﻻﮎ ﺯﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍ :

ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﺷﭽﯿﺎﻥ

ﺩﺳﺖ راست ﺳﺎﺭﺍ ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ


{-120-}

مشاهده همه ی 41 نظر
✔ ❣ ✗ تـامــــی ✔ ❣ ✗
شیطونشیطون
✔ ❣ ✗ تـامــــی ✔ ❣ ✗

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز!هر روز از تعدادشان139.gif


14.gif

naghmehsara.ir-(9)

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز!

هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود!

آخرین باری که شمردمشان

تنها یک دلیل برایم مانده بود..!

آنهــــــــــم دیدن تو بود !!


139.gif


14.gif


نظرات برای این پست غیر فعال است
✔ ❣ ✗ تـامــــی ✔ ❣ ✗
شیطونشیطون
✔ ❣ ✗ تـامــــی ✔ ❣ ✗

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من …چه

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من …چه جنونی …چه نیازی …چه غمی است …یا نگاه تو ،که پر از عصمت راز …بر من افتد چه عذاب و ستمی است …دردم این نیست …ولی …دردم این است که من بی تو دگر …از جهان دورم و بی خویشتنم …تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم …

نظرات برای این پست غیر فعال است