لحظه  بروز رسانی 
乂ßαhrαm乂
شیطونشیطون
乂ßαhrαm乂

نامردیهارو جوری باید جبزان کرد کهطرف تا مدتها نتونه فراموشش کنه

نامردیهارو جوری باید جبزان کرد که
طرف تا مدتها نتونه فراموشش کنه


1iym_500x431_1476720958741170.png

مشاهده همه ی 217 نظر
乂ßαhrαm乂
شیطونشیطون
乂ßαhrαm乂

xtjk_img_20170209_002223.jpg

مشاهده همه ی 224 نظر
乂ßαhrαm乂
شیطونشیطون
乂ßαhrαm乂

نیت میکنم نذارم ایرانی جماعت وارد کشور شهقربة الی الله

4o7v_img_20170131_094909.jpg

نیت میکنم نذارم ایرانی جماعت وارد کشور شه
قربة الی الله
{-88-}


مشاهده همه ی 62 نظر
乂ßαhrαm乂
شیطونشیطون
乂ßαhrαm乂

‏برام هيچ خرسى شبيه تو نيست

k7dq_img_20170131_093950.jpg

‏برام هيچ خرسى شبيه تو نيست...{-w7-}
{-w23-}{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 186 نظر
乂ßαhrαm乂
شیطونشیطون
乂ßαhrαm乂

وقتے تصمیم به ترک چیزے گرفتے هرگز به آن بازنگرد.حالا چه

وقتے تصمیم به ترک چیزے گرفتے هرگز به آن بازنگرد..
حالا چه بخواهد
سیگار باشد
یا چاے
یک آهنگ
یک آدم
یک احساس
هر چه !
حتے یک " خودت "
که بوده و نباید باشد...هرگز برنگرد،
تو تنها برنخواهے گشت!
یک ترس مداوم
پا به پاے تو زندگے خواهد کرد..

مشاهده همه ی 656 نظر