لحظه  بروز رسانی 
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon
مشکوکمشکوک
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon

اﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮎ ﻓﺮﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻭ ﻓﻤﯿﺪﻡ : بچه که

اﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮎ ﻓﺮﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻭ ﻓﻤﯿﺪﻡ :
بچه که بودم ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ
.
.
.
ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻡ ﻻﯼ ﭘﺎﺵ ...
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ...
اصن داشتم شاخ در میاوردم !!!!<img src=">

{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}{-103-}{-103-}{-103-}{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}من زن ميخواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام <img src="><img src="><img src=">
.
.
.
.
.
.
.
.
بيشتر از اين دیگه طاقت ندارم
دیگه نميتونم شرت و جورابامو خودم بشورم <img src=">{-103-}
{-103-}{-103-}یه بار رفتم خونه دوستم ، دوستم عربده زد :
مامان ناهار چی داریم؟ مامانشم عربده زد : دسته خر <img src=">
دوستم عربده زد : مامان ادب داشته باش ، مهمون داریم
مامانش عربده زد : سلام ، قیمه <img src=">

{-103-}{-103-}{-103-}


ﺻﻨﺪلی ﻋﻘﺐ ﺗﺎکسی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ خیلی ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ .

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ میشه بکشین پایین !

گفتم : می خوای بخوری ؟

گفت : کثافت منظورم شیشه بود !

گفتم : بی شعور منم منظورم باد بود ! <img src=">

ملت منحرفنااا <img src=">

دوس دارم تکراری بزارم<img src=">

{-88-}{-87-}{-88-}

اﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮎ ﻓﺮﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻭ ﻓﻤﯿﺪﻡ :
بچه که بودم ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ
.
.
.
ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻡ ﻻﯼ ﭘﺎﺵ ...
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ...
اصن داشتم شاخ در میاوردم !!!!<img src=">

مشاهده همه ی 2 نظر
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon
مشکوکمشکوک
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon

اﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮎ ﻓﺮﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻭ ﻓﻤﯿﺪﻡ : بچه که

اﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮎ ﻓﺮﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻭ ﻓﻤﯿﺪﻡ :
بچه که بودم ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ
.
.
.
ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻡ ﻻﯼ ﭘﺎﺵ ...
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ...
اصن داشتم شاخ در میاوردم !!!!<img src=">

{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}{-103-}{-103-}{-103-}{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}من زن ميخواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام <img src="><img src="><img src=">
.
.
.
.
.
.
.
.
بيشتر از اين دیگه طاقت ندارم
دیگه نميتونم شرت و جورابامو خودم بشورم <img src=">{-103-}
{-103-}{-103-}یه بار رفتم خونه دوستم ، دوستم عربده زد :
مامان ناهار چی داریم؟ مامانشم عربده زد : دسته خر <img src=">
دوستم عربده زد : مامان ادب داشته باش ، مهمون داریم
مامانش عربده زد : سلام ، قیمه <img src=">

{-103-}{-103-}{-103-}


ﺻﻨﺪلی ﻋﻘﺐ ﺗﺎکسی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ خیلی ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ .

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ میشه بکشین پایین !

گفتم : می خوای بخوری ؟

گفت : کثافت منظورم شیشه بود !

گفتم : بی شعور منم منظورم باد بود ! <img src=">

ملت منحرفنااا <img src=">

دوس دارم تکراری بزارم<img src=">

{-88-}{-87-}{-88-}

اﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮎ ﻓﺮﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻭ ﻓﻤﯿﺪﻡ :
بچه که بودم ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ
.
.
.
ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻡ ﻻﯼ ﭘﺎﺵ ...
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ...
اصن داشتم شاخ در میاوردم !!!!<img src=">

ســـوگـــند عـــشــــق
مشاهده همه ی 2 نظر
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon
مشکوکمشکوک
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon

اﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮎ ﻓﺮﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻭ ﻓﻤﯿﺪﻡ : بچه که

اﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮎ ﻓﺮﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻭ ﻓﻤﯿﺪﻡ :
بچه که بودم ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ
.
.
.
ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻡ ﻻﯼ ﭘﺎﺵ ...
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ...
اصن داشتم شاخ در میاوردم !!!!<img src=">

{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}{-103-}{-103-}{-103-}{-88-}{-88-}{-88-}{-88-}من زن ميخواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام <img src="><img src="><img src=">
.
.
.
.
.
.
.
.
بيشتر از اين دیگه طاقت ندارم
دیگه نميتونم شرت و جورابامو خودم بشورم <img src=">{-103-}
{-103-}{-103-}یه بار رفتم خونه دوستم ، دوستم عربده زد :
مامان ناهار چی داریم؟ مامانشم عربده زد : دسته خر <img src=">
دوستم عربده زد : مامان ادب داشته باش ، مهمون داریم
مامانش عربده زد : سلام ، قیمه <img src=">

{-103-}{-103-}{-103-}


ﺻﻨﺪلی ﻋﻘﺐ ﺗﺎکسی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ خیلی ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ .

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ میشه بکشین پایین !

گفتم : می خوای بخوری ؟

گفت : کثافت منظورم شیشه بود !

گفتم : بی شعور منم منظورم باد بود ! <img src=">

ملت منحرفنااا <img src=">

دوس دارم تکراری بزارم<img src=">

{-88-}{-87-}{-88-}

اﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮎ ﻓﺮﻕ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻭ ﻓﻤﯿﺪﻡ :
بچه که بودم ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ
.
.
.
ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻡ ﻻﯼ ﭘﺎﺵ ...
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ...
اصن داشتم شاخ در میاوردم !!!!<img src=">

مشاهده همه ی 3 نظر
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon
مشکوکمشکوک
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon

بعضی از دخترها وقتی عصبانی میشن یه{-103-}{-103-}{-87-}{-87-}{-103-}{-103-}

بعضی از دخترها وقتی عصبانی میشن یه فحش هایی میدن که باید بهشون گفت عزیزم پسر اینجا نشسته مراعات کن
!
….
امروز یه کیلیپس دیدم ازش یه دختر آویزون بود
درسته ته ریش ادم رو جذاب میکنه
ولی به بعضی از این دختر دبیرستانیا اصلا نمیاد
قدیم ازرو قیافه دخترا میشد سنشون رو حدس زد. الان دختره رو ببینی نمی فهمی دانش اموز سوم دبیرستانه یا زن ۳۶ ساله پس از سه بار ازدواج و طلاق ئه
دخترم دخترای قدیم،دخترای امروز اصن مث مامانشون اشپزی نمیکنن فقط مث باباشون قلیون میکشن!!
ﻫﻤﯿﻨﺠـﻮﺭﯼ ﭘﯿــﺶ ﺑــﺮﻩ
ﺑﻬﺘــﺮین ﻣﮑـﺎﻥﻭﺍﺳﻪﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺕ؛ﭼـﺎﭖ ﺭﻭ ﺳـﺎﭘـﻮﺭﺕِ !!!
دختره اگه سگ دست پختشو بخوره ابروهاش میریزه بعد میگه از هر انگشتم یه هنر میریزه .
ﺩﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻢ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪADSLﻣﻮﻥ ﮐﺎﺭ
ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ.ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﭼﺮﺍﻏﺎ
ﺭﻭﺷﻨﻪ؟ ﻣﯿﮕﻪ:ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺮﺍﻏﺎﯼ ﻫﺎﻝ ﯾﮑﯽ
ﻫﻢ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻦ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺭﻭﺷﻨﻪ

ســـوگـــند عـــشــــق
مشاهده همه ی 19 نظر
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon
مشکوکمشکوک
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon

هر عضوي در بدن انسان وظيفه مشخصي دارد. وظيفه

هر عضوي در بدن انسان وظيفه مشخصي دارد...
وظيفه انگشت كوچك پا اين است كه با لبه ديوار، پايه مبل يا صندلي برخورد كند و اشك ما را در بياورد تا سطح كره چشم‌مان پاكيزه شود و همانا پاكيزگي وظيفه هر مومن است...{-15-}
{-86-}{-86-}{-86-}{-103-}{-103-}{-86-}{-86-}{-86-}

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎی اسکل ﺩﯾﺪﻡ عصبیه ... ﮔﻔﺘﻢ چه مرگته؟ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ؟ ﺗﻮ ﺑﭽﮕﯽ ﺑﺎ 100 ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ، ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﺍﻻﻥ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻣﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﭽﮕﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ گوزیدم، ﺣﺎﻻ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﻡ ! ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯿﺰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻡ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﻄﻮﺭی گوزو.....

ســـوگـــند عـــشــــق
مشاهده همه ی 6 نظر
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon
مشکوکمشکوک
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon

دخدره پست زده: اگه شما ته ريش بزاريدما هم ساپورت

دخدره پست زده:
اگه شما ته ريش بزاريدما هم ساپورت مي پوشيم.
منم كامنت دادم:ما ريشمونو ميزنيم شما هم درش بيار
هيچي ديگه بلاكم كرد بي جنبه{-41-}
{-15-}
طرف اسم زنش سیما بوده میره ثبت احوال میگه :
آقا اسم زن منو عوض کنید.یارو میگه چرا؟
میگه:آخه من برق کارم شاگردم هی میگه اوستا بیا سیما رو لخت کردم {-15-}

ســـوگـــند عـــشــــق
مشاهده همه ی 9 نظر
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon
مشکوکمشکوک
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon

همانا ساپورت طرح دار  حواس آدمو از اصل جریان پرت میکنه

همانا ساپورت طرح دار 

حواس آدمو از اصل جریان پرت میکنه :|

هر چیزی سادش زیباتره :):|


خدا نکنه ساپورت پاره مد بشه ...
.
.
.
.
.
.

من دیگه توانش و ندارم به خدا

مشاهده همه ی 17 نظر
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon
مشکوکمشکوک
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻗﺎﺗﻞﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺼﺐ ﮐﻨﻪ

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻗﺎﺗﻞ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺼﺐ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻏﺎﺻﺐ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ,
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﻪ ...{-15-}
ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻦ؟؟:|

مشاهده همه ی 13 نظر
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon
مشکوکمشکوک
- خنده بر هر درد بی درمان دواست البته غیر از اسهال! amir hosein jon

یاروو ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺗﻮ ﻗﺒﺮﺳﺘﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ ﯾﻬﻮ ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩﻭ

یاروو ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺗﻮ ﻗﺒﺮﺳﺘﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ ﯾﻬﻮ ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ
ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺸﯿﻨﯿﻢ ﺳﺮ ﯾﻪ ﻗﺒﺮ
ﻃﺮﻑ ﻣﯿﺎﺩ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻗﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﮕﻪ ﮐﻮﺭﻯ ؟ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﭘﺪﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻢ
ﻃﺮﻑ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﺳﺖ
ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﻮﻥ , ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻮ ﺑﭽﮕﻰ ﻣﺮﺩ !! :|
هاااااار هاااااااار هاااااااارررررر من خیلی با نمکم:|

مشاهده همه ی 8 نظر