بروز رسانی 
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خوشا آنان که الله دوستشا ن است که راضی بود

خوشا آنان که الله دوستشا ن است که راضی بود

خوشا آنان که الله دوستشا ن است
که راضی بود ن حق محبوبشانست

خو شا آ نا ن که یکتا پرستند
که د ا ئم د ر جنگ باا بلیس هستند

خوشاآنان که لقاالله اهدافشان است
که نزدیکی به ا لله کا رشا ن است

خو شا آ نا ن که د ا ئم یا د حقند
همیشه د ر تلا ش قرب حق ا ند

خو شا آ نا ن که د لی پرنور دارند
که قلبی پرا زیاد حق وپرشوردارند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خوشا آ نا ن که د ائم د رنما زند

خوشا آ نا ن که د ائم د رنما زند

خوشا آ نا ن که د ائم د رنما زند
که د ا ئم با خد ا د ر را ز ونیا زند

خوشاآنانکه رضای حق کارشانست
بهشت جا ودان ما وای شان است

خوشا آ نا ن که توکل برحق دارند
که سعی بر رضا ی حق د ا ر ند

خو شا آ نا ن که فقط ا لله پرستند
که دایم درحال جنگ بانفس هستند

خوشا آ نا ن که حب ا لله د ا رند
همیشه یا د حق بر د ل د ا ر ند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خوشا آنان که به حق ایمان دارند که ذ کرالله

خوشا آنان که به حق ایمان دارند که ذ کرالله

خوشا آنان که به حق ایمان دارند
که ذ کرالله بر زبا ن ود ل د ا رند

خوشا آنان که الله محبوبشان است
خوشاآنانکه لقاالله مطلوبشان است

خوشا آنان که خدا را دوست دارند
د لی آ کنده ازدوستی دوست دارند

خو شا آ نا ن که حق پر ستند
همیشه د رجنگ با ا بلیس هستند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خو شا آ نا ن که یکتا پرستند که د

خو شا آ نا ن که یکتا پرستند که د

خو شا آ نا ن که یکتا پرستند
که د ا ئم د ر جنگ باا بلیس هستند

خوشاآنان که لقاالله اهدافشان است
که نزدیکی به ا لله کا رشا ن است

خو شا آ نا ن که د ا ئم یا د حقند
همیشه د ر تلا ش قرب حق ا ند

خو شا آ نا ن که د لی پرنور دارند
که قلبی پرا زیاد حق وپرشوردارند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خوشا آنان که الله دوستشا ن است که راضی بود

خوشا آنان که الله دوستشا ن است که راضی بود

خوشا آنان که الله دوستشا ن است
که راضی بود ن حق محبوبشانست

خو شا آ نا ن که یکتا پرستند
که د ا ئم د ر جنگ باا بلیس هستند

خوشاآنان که لقاالله اهدافشان است
که نزدیکی به ا لله کا رشا ن است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خوشاآنانکه رضای حق کارشانست بهشت جا ودان ما وای شان

خوشاآنانکه رضای حق کارشانست بهشت جا ودان ما وای شان

خوشاآنانکه رضای حق کارشانست
بهشت جا ودان ما وای شان است

خوشا آ نا ن که توکل برحق دارند
که سعی بر رضا ی حق د ا ر ند

خو شا آ نا ن که فقط ا لله پرستند
که دایم درحال جنگ بانفس هستند

خوشا آ نا ن که حب ا لله د ا رند
همیشه یا د حق بر د ل د ا ر ند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خوشا آ نا ن که د ائم د رنما زند

خوشا آ نا ن که د ائم د رنما زند

خوشا آ نا ن که د ائم د رنما زند
که د ا ئم با خد ا د ر را ز ونیا زند

خوشاآنانکه رضای حق کارشانست
بهشت جا ودان ما وای شان است

خوشا آ نا ن که توکل برحق دارند
که سعی بر رضا ی حق د ا ر ند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

خوشا آنان که به حق ایمان دارند که ذ کرالله

خوشا آنان که به حق ایمان دارند که ذ کرالله

خوشا آنان که به حق ایمان دارند
که ذ کرالله بر زبا ن ود ل د ا رند

خوشا آنان که الله محبوبشان است
خوشاآنانکه لقاالله مطلوبشان است

خوشا آنان که خدا را دوست دارند
د لی آ کنده ازدوستی دوست دارند

خو شا آ نا ن که حق پر ستند
همیشه د رجنگ با ا بلیس هستند

خوشا آ نا ن که الله یا رشا ن است
که حمد وقل هوالله کا رشا ن است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

مد ا فعا ن حرم مد ا فعا ن حریم خدا

مد ا فعا ن حرم مد ا فعا ن حریم خدا

مد ا فعا ن حرم مد ا فعا ن حریم خدا هستند

آ نا ن مد ا فعا ن حرم رسو ل خد ا هستند

مدا فعا ن حرم مدا فعان اهلبیت پیا مبرخدا هستند

آ نا ن مد ا فعا ن آ ل رسو ل خد ا هستند

مدافعا ن حرم حا فظا ن بی ادعای دین خداهستند

آ نا ن یا وران محمد مصطفی رسول خدا هستند

مد ا فعا ن حرم مد ا فعا ن حریم کبریا هستند

آ نان یاران امیرا لمومنین علی شیر خد ا هستند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

مدافعا ن حرم حا فظا ن بی ادعای دین خداهستند

مدافعا ن حرم حا فظا ن بی ادعای دین خداهستند

مدافعا ن حرم حا فظا ن بی ادعای دین خداهستند
آ نا ن یا وران محمد مصطفی رسول خدا هستند

مد ا فعا ن حرم مد ا فعا ن حریم کبریا هستند
آ نان یاران امیرا لمومنین علی شیر خد ا هستند

مد ا فعا ن حرم مدا فعا ن نجف و کر بلا هستند
آ نا ن مد ا فعا ن حرم کا ظمین وسا مرا هستند

مدافعان حرم مدافعان اهل بیت پیغمبرخدا هستند
آنان مدافعان حرم زینب واهلبیت رسولخداهستند

مد ا فعا ن حرم د ر ا متد ا د کر بلا هستند
مد ا فعا ن حر م د ر ا متد ا د عا شو را هستند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید