بروز رسانی 
hamsafar
hamsafar

به نام خداوندی که داشتن او جبران همه ی

به نام خداوندی
که داشتن او جبران همه ی
نداشته های من است

می ستایمش چون لایق ستایش است

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)
پست شماره 319346848 از لبیک یااباصالح(عج)

...................................................................................................................................
** امام حسین (عليه السلام): إنَّ اللهَ خَلَقَ الدُّنْيا لِلْبَلاءِ، وَ خَلَقَ أهْلَها لِلْفَناءِ.
....................................................................................................................................
فرمود: به درستى كه خداوند متعال دنيا و اموال آن را براى آزمايش افراد آفريده است.
....................................................................................................................................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)

خوشا آنان که الله دوستشا ن است که راضی بود

خوشا آنان که الله دوستشا ن است که راضی بود

خوشا آنان که الله دوستشا ن است
که راضی بود ن حق محبوبشانست

خو شا آ نا ن که یکتا پرستند
که د ا ئم د ر جنگ باا بلیس هستند

خوشاآنان که لقاالله اهدافشان است
که نزدیکی به ا لله کا رشا ن است

خو شا آ نا ن که د ا ئم یا د حقند
همیشه د ر تلا ش قرب حق ا ند

خو شا آ نا ن که د لی پرنور دارند
که قلبی پرا زیاد حق وپرشوردارند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)

خوشا آ نا ن که د ائم د رنما زند

خوشا آ نا ن که د ائم د رنما زند

خوشا آ نا ن که د ائم د رنما زند
که د ا ئم با خد ا د ر را ز ونیا زند

خوشاآنانکه رضای حق کارشانست
بهشت جا ودان ما وای شان است

خوشا آ نا ن که توکل برحق دارند
که سعی بر رضا ی حق د ا ر ند

خو شا آ نا ن که فقط ا لله پرستند
که دایم درحال جنگ بانفس هستند

خوشا آ نا ن که حب ا لله د ا رند
همیشه یا د حق بر د ل د ا ر ند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)

خوشا آنان که به حق ایمان دارند که ذ کرالله

خوشا آنان که به حق ایمان دارند که ذ کرالله

خوشا آنان که به حق ایمان دارند
که ذ کرالله بر زبا ن ود ل د ا رند

خوشا آنان که الله محبوبشان است
خوشاآنانکه لقاالله مطلوبشان است

خوشا آنان که خدا را دوست دارند
د لی آ کنده ازدوستی دوست دارند

خو شا آ نا ن که حق پر ستند
همیشه د رجنگ با ا بلیس هستند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید