لحظه  بروز رسانی 
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
پست شماره 314242949 از طهورا

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤یاسی❤
❤یاسی❤

کَـــســـیـــ هَــــســـتـ آغــوشـــشــ رآ شـــآنـــهــ هآیــشـ رآ بــِهـ

کَـــســـیـــ هَــــســـتـ آغــوشـــشــ رآ شـــآنـــهــ هآیــشـ رآ بــِهـ

کَـــســـیـــ هَــــســـتـ آغــوشـــشــ رآ

شـــآنـــهــ هآیــشـ رآ بــِهـ مَنــ قَـــرضـــ بِـــدَهــَـد؟

تآ یــِکــ دِلــ ســـیــر گِـــــریـــهـــ کُـــنَـــمـــ

بِــــدونـــِ هـــیچـــ حَـــرفــ وُ سُـــوآلـــ وُ جَـــوآبـــ وُ دِلــــداریــــ وُ نَـــصیحَـــتیـــ...!

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤یاسی❤
❤یاسی❤

مــــآ رآ اَز کــودَکـــی بِــهـ جُـــدآیــــیــ

مــــآ رآ اَز کــودَکـــی 
 بِــهـ جُـــدآیــــیــ


مــــآ رآ اَز کــودَکـــی

بِــهـ جُـــدآیــــیــ هــآ عــآدَتــ دآدَنــد

هَـــمــآن جُـــدآیــیــ رُویـــِ تَـــخـتِـــهــ ســیآهــ...

خَوبــــهآ /بَــــدهــــآ

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sara
ناراحتناراحت
sara
مشاهده همه ی 7 نظر