basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

تحریف چیست؟ تفاوت شناخت کدام است؟ مختصرا می دانیم که تحریف

 لینک

تحریف چیست؟ تفاوت شناخت کدام است؟

تحریف چیست؟ تفاوت شناخت کدام است؟
مختصرا می دانیم که تحریف به معنای تغییر کلام و معنا و جا به جایی سخنی از جای خود است. معنای تحریف کتاب و کلام و سخن را می دانیم اما این معنا برای یک شخصیت چه معنایی پیدا می کند؟ وقتی سخن از تحریف یک شخص است معنایش چیست؟ آیا اصلا امکان دارد یک شخص را تحریف کرد؟

مشاهده همه ی 1 نظر
basiratjooyan.ir
basiratjooyan.ir

گروهی در تلگرام برای پاسخ گویی به شبهات مسیحیتاین گروه تازه

 لینک
گروهی در تلگرام برای پاسخ گویی به شبهات مسیحیتاین گروه تازه

گروهی در تلگرام برای پاسخ گویی به شبهات مسیحیت
این گروه تازه تشکیل شده و شما می توانید در آن مشارکت داشته باشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید