لحظه  بروز رسانی 
✴✔✴ویـــــــــŃÁŚŤÁŔÁŃنــکســـــــ✴✔✴
✴✔✴ویـــــــــŃÁŚŤÁŔÁŃنــکســـــــ✴✔✴

@bigbangk20 اینم اون انگشترایی ک بهت میگفتم😁 من

@bigbangk20 اینم اون انگشترایی ک بهت میگفتم😁 من

@bigbangk20
اینم اون انگشترایی ک بهت میگفتم😁
من اون سه تای وسط رو خیلی خیلی دوس دارم

مشاهده همه ی 144 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

ععع.تووولد شمااام 28 امه که.عجججیبه.یهوویی.شماا و النااز خانوم و ی

ععع.تووولد شمااام 28 امه که.عجججیبه.یهوویی.شماا و النااز خانوم و ی

ععع....{-88-}.....تووولد شمااام 28 امه که.....{-8-}....عجججیبه.....یهوویی....شماا و النااز خانوم و ی رررفیقی هم من داااااشتممممم قددددیمااا....که شماا هنوز به دنیاا نیومده بودین...{-32-}...اسمش پررری خاانوم بود...توی ساایت بوود با همدیگه چققققع که دووست بوودیم...بعدش شووبرر کرررد رررفت....{-60-}....دیگه ازش خبررر نداارم...{-133-}....شمااهااا هرر 3 نفرر 28 اسفند هستین...{-11-}
.
خلااصه اینکه بگذررریم از این حرفاا....{-84-}....چقدررر که من تووی مراااسم شهید هاادی چشششششم اندااختم ببینمت....حاالاا نگوو که اصلاا جناابعاالی نیوومده بودی...!!!{-88-} آقاا من خییلیی خستممم....منوو دررررک کن...{-115-}...سااعت 4 و 7 دیقست....!!{-w28-}
.
فردا هم دیگه ظهرر شاید وقت نکنم سرر بزنم اصن واسه پست گذاشتن...چون باید چمدونمو ببندم و ظهر هم برم دانشگااه ی کمی کار دارم و از استادم هم خداااافظییی کنم...{-32-}....خلااصه از طرریق همممین تررریبوون...{-7-}...توولدتوو تبرریک میگم...{-102-}....وااارد 17 سااالگیتون شدددین....تاا من بیاااد اررشدم تموم شه...میشه 18 ساالت....{-7-}{-54-}
.
{-88-}
.
امممیدوواااارم هممیشه شاااد و مووفق و سلاامت بااشی در کناار عززیزاانت و پیشااپیش ساال نوو رو هم دیگه تبریک میگم بهت...توووولددددت مبااارکـــــــــــ......!!!{-102-}

.
@fanofenrique

مشاهده همه ی 14 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

این بززرگواار که میبینین.🙄.نزدیک به یک کیلو پوووست سوویاا هست.😂😅.پدرم در

این بززرگواار که میبینین.🙄.نزدیک به یک کیلو پوووست سوویاا هست.😂😅.پدرم در

این بززرگواار که میبینین....🙄.....نزدیک به یک کیلو پوووست سوویاا هست....😂😅....پدرم در اومد تا اینارو پیدا کردم....😑.....الااان دیگه فقط مونده نیم کیلو هم بااال مگس جمع کنم....تا مهریه همسر اولمو بدم و طلاقش بدددم....😂😂😂😂😝

مشاهده همه ی 50 نظر
فآطـی☆
خوشتیپخوشتیپ
فآطـی☆

سلام دوستان عزیزم سال نو به همتون مبارک،

سلام دوستان عزیزم سال نو به همتون مبارک،

سلام دوستان عزیزم{-w8-}

سال نو به همتون مبارک، ان شاءالله سلامتی یکی از سین های هفت سینتون باشه{-w68-}

میدونید عید یعنی چی؟
ع:عزیزانم
ی:یادتون نره
د:دوستون دارم{-97-}
عید نوروز پیشاپیش مبارک عزیزای دلم...

دخـــتر پاییــز
مشاهده همه ی 55 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

سلااااامممم بررر هممگی. . عررض کنم خدمتتون که میدووونم

سلااااامممم بررر هممگی. . عررض کنم خدمتتون که میدووونم

{-7-}....سلااااامممم بررر هممگی....{-79-}
.
عررض کنم خدمتتون که میدووونم خییلیی زوووده الااان...{-w28-}...اما به دو دلیل
میخااام از الاااااان این پست روو بنویسم...{-80-}...یکی اینکه استررس داارم اصن براش{-w23-}
و دوم اینکه روز تولده صااااحبه این پست رو....من تووی اتووبوووس خواهم گذروند
و شااید به نت دسترسی ندااشته بااشم....{-115-}....عززززیزی برااام...واسه همین از
الاان داارم مینویسم وااست...{-29-}...خییلیی دخدره خووبی هستی...
هییچی کم ندااری وااقعاا...{-132-}...یکمی زیادی سخت میگیری به خودت
اامیدوااارم همممیشه شااد ببینمت...{-60-}...وقتایی که پستای غمگین میذاری
نااراااحت میشم وااقعاا...{-29-}...باا کسی توی فیس تا الاان اندازه توو احساس راحتی
و نزدیک بوودن ندااشتم...نمیدونم چراا...{-51-}...دلت پااااک و خوبه...
امیدواارررم هممینجووری صااف و صاادق بموونی...و اینکه همیشه سلامت باشی
در کناار عزیزاانت...{-35-}...الااان که نیستی ظااهراا....ولی میدونم که برمیگرردی...{-11-}
توووولدددددت مباااااررررکـــــــــــــ النااااززز باااانوووو.....!!!!{-124-}

@nafasbd90

مشاهده همه ی 18 نظر
coraline
ولخرجولخرج
coraline

وضعیت من تو دعاهام(^_~)

ندادی فکر کردی دادی:/

وضعیت من تو دعاهام(^__~)

مشاهده همه ی 52 نظر
✔️Maryam✔️
خنگخنگ
✔️Maryam✔️

کمتر از 10 روز مونده یه سال نووووو 😍

کمتر از 10 روز مونده یه سال نووووو 😍

کمتر از 10 روز مونده یه سال نووووو 😍

اولین سین سفره امسال،،
سفیدی چادر عقد رو سر مجردای گروه باشه .....

سین دوم سفره هفت سین
سبزشدن دامن عروس ها .....

سین سوم سفره هفت سین
سلامتی همه مریض های تخت بیمارستان

سین چهارم سفره هفت سین
سرسلامتی دوستانمون ......

سین پنجم سفره هفت سین
سلامتی پدر،مادرا ........

سین ششم سفره هفت سین
سفیدبختی جوونامون ....

سین هفتم سفره هفت سین
سبزی زندگیتون آمین🙏🙏🙏

دخـــتر پاییــز
مشاهده همه ی 380 نظر
єℓι
قاطیقاطی
єℓι

{-7-}

مشاهده همه ی 13 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

{-15-}

مشاهده همه ی 62 نظر
Keyvan
مهربونمهربون
Keyvan

تبرررریک به همممه.😍😍

تبرررریک به همممه.😍😍

تبرررریک به همممه....😍😍

مشاهده همه ی 1 نظر