لحظه  بروز رسانی 
روز دخدر مبارک.
مهربونمهربون
روز دخدر مبارک.
پست شماره 318826729 از روز دخدر مبارک.

مشاهده همه ی 29 نظر
روز دخدر مبارک.
مهربونمهربون
روز دخدر مبارک.

کوییززززه منم شرررکت کنین. . ببینم باا کدوومتون بااید

کوییززززه منم شرررکت کنین....{-84-}{-84-}
.
ببینم باا کدوومتون بااید ازدباااج کنم....!!!{-w63-}{-88-}
.
https://grandedesafio.com/quiz/9796537
.
اااگع باا نحوه کار آشناا نیستین بپررسین اوول...!!{-82-}

مشاهده همه ی 71 نظر
روز دخدر مبارک.
مهربونمهربون
روز دخدر مبارک.

یک جفت کتاب در زمینه رشتمون از انتشارات وایلی، قیمت ناقابل.۴

یک جفت کتاب در زمینه رشتمون از انتشارات وایلی، قیمت ناقابل.۴

یک جفت کتاب در زمینه رشتمون از انتشارات وایلی، قیمت ناقابل....۴ میلیون تومن....😐😅
نمایشگاه کتاب بین المللی تهران 1398

مشاهده همه ی 44 نظر
روز دخدر مبارک.
مهربونمهربون
روز دخدر مبارک.

از یک طرف انتشارات Wiley، از طرف دیگه انتشارات Elsevier.!!😅

از یک طرف انتشارات Wiley، از طرف دیگه انتشارات Elsevier.!!😅

از یک طرف انتشارات Wiley، از طرف دیگه انتشارات Elsevier....!!😅
قیمتهارو نیگاه کردم و موووهااایم ررریخت...😑
نمایشگاه بین المللی کتاب-غرفه های زبان اصلی

مشاهده همه ی 40 نظر
روز دخدر مبارک.
مهربونمهربون
روز دخدر مبارک.

سلام دووووستاای گلم، متن مصااحبمون منتشرر شده.لطفاا برای دیدن کل خبر

 لینک
سلام دووووستاای گلم، متن مصااحبمون منتشرر شده.لطفاا برای دیدن کل خبر

سلام دووووستاای گلم، متن مصااحبمون منتشرر شده...{-26-}...لطفاا برای دیدن کل خبر و بالا رفتن آماره بازدید خبرمون....روی لینک کلیک کنین...{-89-}
.
مرررسییی....{-124-}

.
پ.ن1 : زیر متن خبر هم میتونین براامون کامنت بذاارین....!!!{-w7-}
پ.ن2 : بازنشر لطفا...!!{-127-}

مشاهده همه ی 62 نظر
روز دخدر مبارک.
مهربونمهربون
روز دخدر مبارک.

بچه عااا.۱۳ تووون بدررر.😋😍

بچه عااا.۱۳ تووون بدررر.😋😍

بچه عااا.....۱۳ تووون بدررر......😋😍

مشاهده همه ی 33 نظر
روز دخدر مبارک.
مهربونمهربون
روز دخدر مبارک.

خب.بسم الله الرّحمن الرّحیم.و به نَستعین.انَّه خیرُ الناصرِِ و مُعین

خب....{-7-}.....بسم الله الرّحمن الرّحیم....و به نَستعین...انَّه خیرُ الناصرِِ و مُعین....{-14-}
.
ثم الصلاه و السلام علی الاشرف النبیاء و مرسلین.....{-7-}....ابالقااااااسم....محمّـــــد....!!{-26-}
.
عرض کنم خدمتتون که " امروز " با عناااایات و توجهات خاااص حضرت حق ، توووولد یکی از عززیزززاااای همه موووون ...... نیییییست.....{-w23-}......چوون تولدش چند رووز پیش بوده و من هنوووزززز پست تبررریک تولدشوو نگذاااشته بوودم....{-80-}....مدیوونین اگرر فک کنین فررصتش پیش نیووومده بوود....{-20-}....کااملاا هدفمند و از از قبل برنامه ریزی شده بود این حررکت...{-54-}{-53-}....تاا پست تبرریک تولدی که من میگذاارم برااش، توی اوولین صفحه پرووفاایلش بمونه....{-84-}{-w13-}....ان شاء الله....به حوول و قوه الهی البته...!!!{-w28-}{-47-}
.
خب دیگه مقدمه چینی بسّه...{-w28-}...تووولده سااجده خاانوووومه....{-84-}.....یک شخصیت عججججیب و غرررریب....{-93-}.....!!!! عجججیب و غررریبه خوووب البته...نع بددد...!!{-w23-}
.
خییلیی درک و فهمش بالااتر از سن و ساالشه...{-93-}...اخلااقه خااصی دااره....!! کووشوولووو و بغلیییی و توو دل برووعه....!!!!!{-w63-}{-w64-}{-w23-} حس میکنم یکمی خوودشوو دست کم میگیره گاهی وختاا توی بعضی زمینه هاا....{-93-}....علی رغم اوون چیزی که نشون میده...حس میکنم یکمی توی بعضی زمینه هاا اعتماد به نفسش پااییینه....!!!{-54-} ( این قسمت رو بیشتر از این نمیتونم تووضیح بدم...!!!{-5-}{-59-} )
.
{-7-}....نااخناای دست چپشوو یک لااک قررمزززز خووشگل و مرتبی ززززده که من عکسش از جلو چشمم پااااک نممممیشه....{-w7-}{-88-}....عاااشخه انیمیشنه ظااهراا....!!!{-51-}
.
اطلاعااات عمووومیش هم باالاااست نسبتااا....!!!!{-51-}
.
{-7-}....خب دیگه تاا هممممین جاا کاافیه...دیگه بیشترر از این اطلاعاااتشو در اختیاارتون نمیذاارم...جهت کسب اطلاعااته بیشدرر به پی وی مرااجعه نماایید....{-w13-}....
.
آهاااان راااستییییی....{-88-}....پرررر پررر خاانوووم درخواااست کررده که هررچه زوودتررر ازدباااج کنی سااجدههه....{-w23-}.....میخااد باا پسررررت ازدباااج کنه...{-93-}.....گفتم یکمیی دور و بررتوو نیگااا کنی....موورد هاای خووبی وااسع ازدبااج پیداا میشن هاا...{-82-}....!!{-w13-}
.
پررر پرررر خیااال کررده ما پسرموونوو میدیم بهش...{-w19-}....از سن و ساالش خجالت نمیکشه....!!! وقتی پسرر ما بخاد زن بگیرره توو میشه بالاای 40 ساالت پرر پرری....!!!{-91-}
.
خب دیگه بسسسه.....{-w23-}......سااااجددده خاانوووم...{-7-}....توولددددت مبااارررک...!!{-84-}
.
امیدوااارم هممیشه شاااد و موفق و خووشبخت و سلاامت بااشی...!!{-102-}

.
{-w23-}...ببخشید پست تبررریکم یکمیییییی طوولانی شد...دیگه عکس و ایناا توش نمیذاارم وگرنه خییلیی بزررگ میشه پستم...!!!{-115-}
@nothing-special

مشاهده همه ی 73 نظر
روز دخدر مبارک.
مهربونمهربون
روز دخدر مبارک.
😂.اینووو ببینین.😂

😂....اینووو ببینین....😂.....

مشاهده همه ی 42 نظر
روز دخدر مبارک.
مهربونمهربون
روز دخدر مبارک.

شااگرررد کووچوولووعاااام.😂😍😍

F.F.1.mp4

شااگرررد کووچوولووعاااام....😂😍😍

مشاهده همه ی 31 نظر