لحظه  بروز رسانی 
مهربان
مشکوکمشکوک
مهربان

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن مزخرف باشن...
فکر کن بچتو ببری مهد تو خونه پوشکشو عوض کنی وسط راه تا مهد خرابکاری کنه تو پوشکش، بعد مهد بیاد بگه ما تمیز تحویل میدیم تمیز تحویل میگیریم....

ادم چقدر میتونه فرد بی خودی باشه که این حرفو بزنه اخه انساااان یعنی کسی هست که بچشو تو کثیفی بزاره و بیاره مهد؟؟ اخه کسی هست سلامتی بچش براش مهم نباشه؟؟؟
واقعا شما نسبت به این حرف چ فکری میکنین؟؟
یعنی میخواد بگه تو از قصد تمیز نمیکنی که بیاری مهد تمیز کنن.... واقعا برای بعضی افراد با این طرز فکرشون متاسفم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربان
مشکوکمشکوک
مهربان

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن مزخرف باشن...
فکر کن بچتو ببری مهد تو خونه پوشکشو عوض کنی وسط راه تا مهد خرابکاری کنه تو پوشکش، بعد مهد بیاد بگه ما تمیز تحویل میدیم تمیز تحویل میگیریم....

ادم چقدر میتونه فرد بی خودی باشه که این حرفو بزنه اخه انساااان یعنی کسی هست که بچشو تو کثیفی بزاره و بیاره مهد؟؟ اخه کسی هست سلامتی بچش براش مهم نباشه؟؟؟
واقعا شما نسبت به این حرف چ فکری میکنین؟؟
یعنی میخواد بگه تو از قصد تمیز نمیکنی که بیاری مهد تمیز کنن.... واقعا برای بعضی افراد با این طرز فکرشون متاسفم...

مشاهده همه ی 2 نظر
مهربان
مشکوکمشکوک
مهربان

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن مزخرف باشن...
فکر کن بچتو ببری مهد تو خونه پوشکشو عوض کنی وسط راه تا مهد خرابکاری کنه تو پوشکش، بعد مهد بیاد بگه ما تمیز تحویل میدیم تمیز تحویل میگیریم....

ادم چقدر میتونه فرد بی خودی باشه که این حرفو بزنه اخه انساااان یعنی کسی هست که بچشو تو کثیفی بزاره و بیاره مهد؟؟ اخه کسی هست سلامتی بچش براش مهم نباشه؟؟؟
واقعا شما نسبت به این حرف چ فکری میکنین؟؟
یعنی میخواد بگه تو از قصد تمیز نمیکنی که بیاری مهد تمیز کنن.... واقعا برای بعضی افراد با این طرز فکرشون متاسفم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربان
مشکوکمشکوک
مهربان

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن مزخرف باشن...
فکر کن بچتو ببری مهد تو خونه پوشکشو عوض کنی وسط راه تا مهد خرابکاری کنه تو پوشکش، بعد مهد بیاد بگه ما تمیز تحویل میدیم تمیز تحویل میگیریم....

ادم چقدر میتونه فرد بی خودی باشه که این حرفو بزنه اخه انساااان یعنی کسی هست که بچشو تو کثیفی بزاره و بیاره مهد؟؟ اخه کسی هست سلامتی بچش براش مهم نباشه؟؟؟
واقعا شما نسبت به این حرف چ فکری میکنین؟؟
یعنی میخواد بگه تو از قصد تمیز نمیکنی که بیاری مهد تمیز کنن.... واقعا برای بعضی افراد با این طرز فکرشون متاسفم...

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربان
مشکوکمشکوک
مهربان

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن مزخرف باشن...
فکر کن بچتو ببری مهد تو خونه پوشکشو عوض کنی وسط راه تا مهد خرابکاری کنه تو پوشکش، بعد مهد بیاد بگه ما تمیز تحویل میدیم تمیز تحویل میگیریم....

ادم چقدر میتونه فرد بی خودی باشه که این حرفو بزنه اخه انساااان یعنی کسی هست که بچشو تو کثیفی بزاره و بیاره مهد؟؟ اخه کسی هست سلامتی بچش براش مهم نباشه؟؟؟
واقعا شما نسبت به این حرف چ فکری میکنین؟؟
یعنی میخواد بگه تو از قصد تمیز نمیکنی که بیاری مهد تمیز کنن.... واقعا برای بعضی افراد با این طرز فکرشون متاسفم...

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربان
مشکوکمشکوک
مهربان

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن مزخرف باشن...
فکر کن بچتو ببری مهد تو خونه پوشکشو عوض کنی وسط راه تا مهد خرابکاری کنه تو پوشکش، بعد مهد بیاد بگه ما تمیز تحویل میدیم تمیز تحویل میگیریم....

ادم چقدر میتونه فرد بی خودی باشه که این حرفو بزنه اخه انساااان یعنی کسی هست که بچشو تو کثیفی بزاره و بیاره مهد؟؟ اخه کسی هست سلامتی بچش براش مهم نباشه؟؟؟
واقعا شما نسبت به این حرف چ فکری میکنین؟؟
یعنی میخواد بگه تو از قصد تمیز نمیکنی که بیاری مهد تمیز کنن.... واقعا برای بعضی افراد با این طرز فکرشون متاسفم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربان
مشکوکمشکوک
مهربان

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن

سلام حالم از بعضیا خیلی بهم میخورهههه اخه بعضیا چقدر میتونن مزخرف باشن...
فکر کن بچتو ببری مهد تو خونه پوشکشو عوض کنی وسط راه تا مهد خرابکاری کنه تو پوشکش، بعد مهد بیاد بگه ما تمیز تحویل میدیم تمیز تحویل میگیریم....

ادم چقدر میتونه فرد بی خودی باشه که این حرفو بزنه اخه انساااان یعنی کسی هست که بچشو تو کثیفی بزاره و بیاره مهد؟؟ اخه کسی هست سلامتی بچش براش مهم نباشه؟؟؟
واقعا شما نسبت به این حرف چ فکری میکنین؟؟
یعنی میخواد بگه تو از قصد تمیز نمیکنی که بیاری مهد تمیز کنن.... واقعا برای بعضی افراد با این طرز فکرشون متاسفم...

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 4 نظر
مهربان
مشکوکمشکوک
مهربان

به جایی رسیدیم که دیگه نه حال تایپ داریم نه حال

به جایی رسیدیم که دیگه نه حال تایپ داریم نه حال خوندن
نه حال بیرون نه حال خونه نشستن...
خدایا یه شادی یهویی به هممون بده که دلمون شاد شه

مشاهده همه ی 2 نظر
مهربان
مشکوکمشکوک
مهربان

به جایی رسیدیم که دیگه نه حال تایپ داریم نه حال

به جایی رسیدیم که دیگه نه حال تایپ داریم نه حال خوندن
نه حال بیرون نه حال خونه نشستن...
خدایا یه شادی یهویی به هممون بده که دلمون شاد شه

متن عاشقانه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید