لحظه  بروز رسانی 
Adriyana
بی‌حالبی‌حال
Adriyana

تــــــا حالا شدھ ڪہ حرف‌هایت انگار بخشڪد در گلو ؟!

تــــــا حالا شدھ
ڪہ حرف‌هایت انگار بخشڪد در گلو ؟!

چیزـے چنگ بزند تہ وجودت را

و تو از دروטּ آرامـ آرامـ بسوزـے …

بے آنڪہ دودـے بلند شود از اندامت ؟

بے آنڪہ حتے بہ فڪر ڪسے خطور ڪند

ڪه دارـے تہ مےڪشے؟!

مرا ببیـטּ !

شاید تو ببینے در مـטּ

ڪہ چگونہ دارمـ مے سوزمـ …

حالا ڪہ ڪارـے از دست ڪسے بر نمےآید

ڪاش خدا دست‌هایش را بہ مـטּ قرض مےداد

تا ڪارـے ڪنمـ براـے دلهایماטּ …

مشاهده همه ی 2 نظر
Adriyana
بی‌حالبی‌حال
Adriyana

دِلَم میخواهَد بہ دورانِ کودکیــَـم بـازگـَــردَم! هـَـمان زَمانے

دِلَم میخواهَد بہ دورانِ کودکیــَـم بـازگـَــردَم!

هـَـمان زَمانے کہ با خَنــده هایـَـم دِلشــان ضَعف میرفتــ

و بـا خود میگُفتَند:

چہ زیبـا میخندَد،اے جانـَم!

نہ حـالا کہ بـا صِداے خَنده هایـَـم

هـَـر اســم و بـَرچَسبے کہ دِلشــان میخواهد رویـَم میچَسبانَند!

هَــمان زَمانے کہ بـا گـِریہ هـایـَـم هَمہ بہ دورَم جَمع میشدَند

و هـَر کُدام دَلیلے بـَراے گـِریہ کـَردَنَم مے آوردَند!

نَہ حـالا کہ حَتے از گـِریہ هاے پِنہانے ام خَبـَـر نَدارَند،

حتے اگـَر بِدانَند هـَم دَلیلے بے خود بـَراے خود میتراشَند!

هـَـمان زَمانے کہ میدویدَم

و بـا خود میگُفتند چہ شیطتنے دارَند این بَچہ هـا!

نَہ حـالا کہ بـا دَویدَنم میگویَند:چہ سَبُکـــــــــــ !

دِلـَـم میخواهـَد« کودکــــ» باشَم

و بــاد بـا موهایـَم بـازے کُنـَد،

تمام بَدَنَم را لـَمس کَُنَد!

نَہ حـالا کہ «زندگـے» مـَرا

بـَر روے صَحنہ ے پـُرتَلاطُم خود گُذاشتہ استــ

و لـَمس میکُنَد بـازے مـَـرا!

مشاهده همه ی 3 نظر