لحظه  بروز رسانی 
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

کاش خودم. مثل خودم یک نفری داشتم کاش میشد به

کاش خودم. مثل خودم یک نفری داشتم کاش میشد به

کاش خودم. مثل خودم یک نفری داشتم
کاش میشد به جز غیر از خودم هم خبری داشتم

مشاهده همه ی 24 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

«تو بده تکیه به دیوار، همه تن دیوارم»

«تو بده تکیه به دیوار، همه تن دیوارم»

«تو بده تکیه به دیوار، همه تن دیوارم»

مشاهده همه ی 21 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

برگ ها. شاخه ها. هر چقدر از هم دور

برگ ها. شاخه ها. هر چقدر از هم دور

برگ ها...
شاخه ها...
هر چقدر از هم دور...
باز هم ریشه ...

مشاهده همه ی 36 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

از بس گریه کردمچشمهایم پاک شده است!کمی با من راه بیا.آنطرفتر

از بس گریه کردمچشمهایم پاک شده است!کمی با من راه بیا...آنطرفتر برکه ای ست...نذر کرده بودم ،نگذارم خشک شود.قطره یی بنوشنمــــک گیـــــر نمیشـــوی....

مشاهده همه ی 52 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

با یه دنیا بی قراریاشک و آه و گریه زاریمن،بی تو،

با یه دنیا بی قراریاشک و آه و گریه زاریمن،بی تو، فنجونِ خالیمیخوام از فالم بپرسمتو چرا دوستم نداری...؟!!!

مشاهده همه ی 45 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

ترانه هایم به دلت می نشیند!اما من ،هنوز سرپایم.!

ترانه هایم به دلت می نشیند!اما من ،هنوز سرپایم...!

مشاهده همه ی 83 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

@ZIBA-2013 زبان در دهان میچرخدو میچرخد.و این فرهنگه بی فرهنگ لغت

@ZIBA-2013 زبان در دهان میچرخدو میچرخد...و این فرهنگه بی فرهنگ لغت نامه اش، واژه ای برای توصیف تو ندارد...

مشاهده همه ی 98 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

@khatere2 از بالا که نگاه میکنی خاک میبینیبه بالا که نگاه

@khatere2 از بالا که نگاه میکنی خاک میبینیبه بالا که نگاه میکنی خاک در چشم ت میریزند،جماعتی که احساسشان مرز دارد!!!آری ...از جنس ِ خاک اند...!

مشاهده همه ی 62 نظر
BlackOver
خوشتیپخوشتیپ
BlackOver

من همان دیواری ام،که به آن تکیه داده بودی!همان دیوار که؛کلنگ

من همان دیواری ام،که به آن تکیه داده بودی!همان دیوار که؛کلنگ نشانش داده بودی...!

مشاهده همه ی 176 نظر