لحظه  بروز رسانی 
برنا
خوشتیپخوشتیپ
برنا

من فقط از شما یه سوال دارم! آیا برای شما

من فقط از شما یه سوال دارم!
آیا برای شما ارزش داره که بدون هزینه ، بدون پول ، به یک نیازمند کمک کنید و کاری کنید که بتونه درآمد داشته باشه ؟
---------------------------------------------------------------------------------
"" برای کمک به نیازمندهای اطراف خودتون بدون هزینه
برای کمک به بیماران اطراف خودتون بدون خرج کردن 1 ريال پول
برای کمک به کودکان کاری که شب به شب تو خیابون میبینیدشون که دارن زباله ها را زیر و رو میکنند
برای کمک به زنان سرپرست خانواری که میشناسید
برای کمک به خانواده های افراد زندانی که محتاج هستند
برای کمک به خودتون اگر درآمدتون کفاف زندگیتون رو نمی دهد
برای کمک به دوستانتون اگر بیکار شدند و درآمدی ندارند
برای کمک به همه ی آدم ها...""

عضو پویش مردمی شبکه کمک رسان بشو و یکم مدیریت مصرف داشته باش!!!
---------------------------------------------------------------------------------
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از خودت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از دوستانت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از سالمندان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از اطرافیان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! با کمک پویش مردمی شبکه کمک رسان ، همین الان شروع کن...
اگر توضیح بیشتری نیاز داشتید ، به من پیغام بدهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برنا
خوشتیپخوشتیپ
برنا

من فقط از شما یه سوال دارم! آیا برای شما

من فقط از شما یه سوال دارم!
آیا برای شما ارزش داره که بدون هزینه ، بدون پول ، به یک نیازمند کمک کنید و کاری کنید که بتونه درآمد داشته باشه ؟
---------------------------------------------------------------------------------
"" برای کمک به نیازمندهای اطراف خودتون بدون هزینه
برای کمک به بیماران اطراف خودتون بدون خرج کردن 1 ريال پول
برای کمک به کودکان کاری که شب به شب تو خیابون میبینیدشون که دارن زباله ها را زیر و رو میکنند
برای کمک به زنان سرپرست خانواری که میشناسید
برای کمک به خانواده های افراد زندانی که محتاج هستند
برای کمک به خودتون اگر درآمدتون کفاف زندگیتون رو نمی دهد
برای کمک به دوستانتون اگر بیکار شدند و درآمدی ندارند
برای کمک به همه ی آدم ها...""

عضو پویش مردمی شبکه کمک رسان بشو و یکم مدیریت مصرف داشته باش!!!
---------------------------------------------------------------------------------
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از خودت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از دوستانت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از سالمندان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از اطرافیان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! با کمک پویش مردمی شبکه کمک رسان ، همین الان شروع کن...
اگر توضیح بیشتری نیاز داشتید ، به من پیغام بدهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برنا
خوشتیپخوشتیپ
برنا

من فقط از شما یه سوال دارم! آیا برای شما

من فقط از شما یه سوال دارم!
آیا برای شما ارزش داره که بدون هزینه ، بدون پول ، به یک نیازمند کمک کنید و کاری کنید که بتونه درآمد داشته باشه ؟
---------------------------------------------------------------------------------
"" برای کمک به نیازمندهای اطراف خودتون بدون هزینه
برای کمک به بیماران اطراف خودتون بدون خرج کردن 1 ريال پول
برای کمک به کودکان کاری که شب به شب تو خیابون میبینیدشون که دارن زباله ها را زیر و رو میکنند
برای کمک به زنان سرپرست خانواری که میشناسید
برای کمک به خانواده های افراد زندانی که محتاج هستند
برای کمک به خودتون اگر درآمدتون کفاف زندگیتون رو نمی دهد
برای کمک به دوستانتون اگر بیکار شدند و درآمدی ندارند
برای کمک به همه ی آدم ها...""

عضو پویش مردمی شبکه کمک رسان بشو و یکم مدیریت مصرف داشته باش!!!
---------------------------------------------------------------------------------
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از خودت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از دوستانت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از سالمندان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از اطرافیان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! با کمک پویش مردمی شبکه کمک رسان ، همین الان شروع کن...
اگر توضیح بیشتری نیاز داشتید ، به من پیغام بدهید.

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 1 نظر
برنا
خوشتیپخوشتیپ
برنا

من فقط از شما یه سوال دارم! آیا برای شما

من فقط از شما یه سوال دارم!
آیا برای شما ارزش داره که بدون هزینه ، بدون پول ، به یک نیازمند کمک کنید و کاری کنید که بتونه درآمد داشته باشه ؟
----------------------------------------------------------------------------------
"" برای کمک به نیازمندهای اطراف خودتون بدون هزینه
برای کمک به بیماران اطراف خودتون بدون خرج کردن 1 ريال پول
برای کمک به کودکان کاری که شب به شب تو خیابون میبینیدشون که دارن زباله ها را زیر و رو میکنند
برای کمک به زنان سرپرست خانواری که میشناسید
برای کمک به خانواده های افراد زندانی که محتاج هستند
برای کمک به خودتون اگر درآمدتون کفاف زندگیتون رو نمی دهد
برای کمک به دوستانتون اگر بیکار شدند و درآمدی ندارند
برای کمک به همه ی آدم ها...""

عضو پویش مردمی شبکه کمک رسان بشو و یکم مدیریت مصرف داشته باش!!!
----------------------------------------------------------------------------------
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از خودت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از دوستانت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از سالمندان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از اطرافیان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! با کمک پویش مردمی شبکه کمک رسان ، همین الان شروع کن...
اگر توضیح بیشتری نیاز داشتید ، به من پیغام بدهید.

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 1 نظر
برنا
خوشتیپخوشتیپ
برنا

من فقط از شما یه سوال دارم! آیا برای شما

من فقط از شما یه سوال دارم!
آیا برای شما ارزش داره که بدون هزینه ، بدون پول ، به یک نیازمند کمک کنید و کاری کنید که بتونه درآمد داشته باشه ؟
----------------------------------------------------------------------------------
"" برای کمک به نیازمندهای اطراف خودتون بدون هزینه
برای کمک به بیماران اطراف خودتون بدون خرج کردن 1 ريال پول
برای کمک به کودکان کاری که شب به شب تو خیابون میبینیدشون که دارن زباله ها را زیر و رو میکنند
برای کمک به زنان سرپرست خانواری که میشناسید
برای کمک به خانواده های افراد زندانی که محتاج هستند
برای کمک به خودتون اگر درآمدتون کفاف زندگیتون رو نمی دهد
برای کمک به دوستانتون اگر بیکار شدند و درآمدی ندارند
برای کمک به همه ی آدم ها...""

عضو پویش مردمی شبکه کمک رسان بشو و یکم مدیریت مصرف داشته باش!!!
----------------------------------------------------------------------------------
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از خودت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از دوستانت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از سالمندان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از اطرافیان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! با کمک پویش مردمی شبکه کمک رسان ، همین الان شروع کن...
اگر توضیح بیشتری نیاز داشتید ، به من پیغام بدهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برنا
خوشتیپخوشتیپ
برنا

من فقط از شما یه سوال دارم! آیا برای شما

من فقط از شما یه سوال دارم!
آیا برای شما ارزش داره که بدون هزینه ، بدون پول ، به یک نیازمند کمک کنید و کاری کنید که بتونه درآمد داشته باشه ؟
----------------------------------------------------------------------------------
"" برای کمک به نیازمندهای اطراف خودتون بدون هزینه
برای کمک به بیماران اطراف خودتون بدون خرج کردن 1 ريال پول
برای کمک به کودکان کاری که شب به شب تو خیابون میبینیدشون که دارن زباله ها را زیر و رو میکنند
برای کمک به زنان سرپرست خانواری که میشناسید
برای کمک به خانواده های افراد زندانی که محتاج هستند
برای کمک به خودتون اگر درآمدتون کفاف زندگیتون رو نمی دهد
برای کمک به دوستانتون اگر بیکار شدند و درآمدی ندارند
برای کمک به همه ی آدم ها...""

عضو پویش مردمی شبکه کمک رسان بشو و یکم مدیریت مصرف داشته باش!!!
----------------------------------------------------------------------------------
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از خودت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از دوستانت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از سالمندان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از اطرافیان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! با کمک پویش مردمی شبکه کمک رسان ، همین الان شروع کن...
اگر توضیح بیشتری نیاز داشتید ، به من پیغام بدهید.

مشاهده همه ی 1 نظر
برنا
خوشتیپخوشتیپ
برنا

من فقط از شما یه سوال دارم! آیا برای شما

من فقط از شما یه سوال دارم!
آیا برای شما ارزش داره که بدون هزینه ، بدون پول ، به یک نیازمند کمک کنید و کاری کنید که بتونه درآمد داشته باشه ؟
----------------------------------------------------------------------------------
"" برای کمک به نیازمندهای اطراف خودتون بدون هزینه
برای کمک به بیماران اطراف خودتون بدون خرج کردن 1 ريال پول
برای کمک به کودکان کاری که شب به شب تو خیابون میبینیدشون که دارن زباله ها را زیر و رو میکنند
برای کمک به زنان سرپرست خانواری که میشناسید
برای کمک به خانواده های افراد زندانی که محتاج هستند
برای کمک به خودتون اگر درآمدتون کفاف زندگیتون رو نمی دهد
برای کمک به دوستانتون اگر بیکار شدند و درآمدی ندارند
برای کمک به همه ی آدم ها...""

عضو پویش مردمی شبکه کمک رسان بشو و یکم مدیریت مصرف داشته باش!!!
----------------------------------------------------------------------------------
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از خودت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از دوستانت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از سالمندان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از اطرافیان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! با کمک پویش مردمی شبکه کمک رسان ، همین الان شروع کن...
اگر توضیح بیشتری نیاز داشتید ، به من پیغام بدهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برنا
خوشتیپخوشتیپ
برنا

من فقط از شما یه سوال دارم! آیا برای شما

من فقط از شما یه سوال دارم!
آیا برای شما ارزش داره که بدون هزینه ، بدون پول ، به یک نیازمند کمک کنید و کاری کنید که بتونه درآمد داشته باشه ؟
----------------------------------------------------------------------------------
"" برای کمک به نیازمندهای اطراف خودتون بدون هزینه
برای کمک به بیماران اطراف خودتون بدون خرج کردن 1 ريال پول
برای کمک به کودکان کاری که شب به شب تو خیابون میبینیدشون که دارن زباله ها را زیر و رو میکنند
برای کمک به زنان سرپرست خانواری که میشناسید
برای کمک به خانواده های افراد زندانی که محتاج هستند
برای کمک به خودتون اگر درآمدتون کفاف زندگیتون رو نمی دهد
برای کمک به دوستانتون اگر بیکار شدند و درآمدی ندارند
برای کمک به همه ی آدم ها...""

عضو پویش مردمی شبکه کمک رسان بشو و یکم مدیریت مصرف داشته باش!!!
----------------------------------------------------------------------------------
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از خودت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از دوستانت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از سالمندان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از اطرافیان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! با کمک پویش مردمی شبکه کمک رسان ، همین الان شروع کن...
اگر توضیح بیشتری نیاز داشتید ، به من پیغام بدهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برنا
خوشتیپخوشتیپ
برنا

سلام وقت بخیر! من فقط یه سوال دارم!

سلام
وقت بخیر!
من فقط یه سوال دارم!
آیا برای شما ارزش داره که بدون هزینه ، بدون پول ، به یک نیازمند کمک کنید و کاری کنید که بتونه درآمد داشته باشه ؟

"" برای کمک به نیازمندهای اطراف خودتون بدون هزینه
برای کمک به بیماران اطراف خودتون بدون خرج کردن 1 ريال پول
برای کمک به کودکان کاری که شب به شب تو خیابون میبینیدشون که دارن زباله ها را زیر و رو میکنند
برای کمک به زنان سرپرست خانواری که میشناسید
برای کمک به خانواده های افراد زندانی که محتاج هستند
برای کمک به خودتون اگر درآمدتون کفاف زندگیتون رو نمی دهد
برای کمک به دوستانتون اگر بیکار شدند و درآمدی ندارند
برای کمک به همه ی آدم ها...""

عضو پویش مردمی شبکه کمک رسان بشو و یکم مدیریت مصرف داشته باش!!!

کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از خودت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از دوستانت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از سالمندان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از اطرافیان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! با کمک پویش مردمی شبکه کمک رسان ، همین الان شروع کن...
اگر توضیح بیشتری نیاز داشتید ، به من پیغام بدهید.

مشاهده همه ی 1 نظر
برنا
خوشتیپخوشتیپ
برنا

سلام وقت بخیر! من فقط یه سوال دارم!

سلام
وقت بخیر!
من فقط یه سوال دارم!
آیا برای شما ارزش داره که بدون هزینه ، بدون پول ، به یک نیازمند کمک کنید و کاری کنید که بتونه درآمد داشته باشه ؟

"" برای کمک به نیازمندهای اطراف خودتون بدون هزینه
برای کمک به بیماران اطراف خودتون بدون خرج کردن 1 ريال پول
برای کمک به کودکان کاری که شب به شب تو خیابون میبینیدشون که دارن زباله ها را زیر و رو میکنند
برای کمک به زنان سرپرست خانواری که میشناسید
برای کمک به خانواده های افراد زندانی که محتاج پول هستند
برای کمک به خودتون اگر درآمدتون کفاف زندگیتون رو نمی دهد
برای کمک به دوستانتون اگر بیکار شدند و درآمدی ندارند
برای کمک به همه ی آدم ها...""

عضو پویش مردمی شبکه کمک رسان بشو و یکم مدیریت مصرف داشته باش!!!

کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از خودت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از دوستانت شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از سالمندان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! از اطرافیان شروع کن
کمک کردن بدون هزینه ، اصلا سخت نیست! با کمک پویش مردمی شبکه کمک رسان ، همین الان شروع کن...
اگر توضیح بیشتری درباره ی پویش مردمی ، نحوه ی عضویت در پویش و نحوه فعالیت پویش نیاز داشتید ، به من پیغام بدهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید