لحظه  بروز رسانی 
parisa"مجردها و شهر عشق"
عاشقعاشق
parisa"مجردها و شهر عشق"

بیماری یخچال گرایی چیست ؟!نوعی بیماری روانیست که فرد را تحریک

بیماری یخچال گرایی چیست ؟!
نوعی بیماری روانیست که فرد را تحریک به باز کردن درب یخچال می‌کند،
در حالی‌ که نه تشنه است، نه گرسنه است و نه اصلا میداند که چه می‌خواهد
از علائم این بیماری این است که فرد از اتاقش خارج میشود
سرگردان راه آشپزخانه را در پیش می‌گیرد درب یخچال را باز می‌کند،
چیزی بر نمیدارد درب را می‌بندد
این بیماری به وفور در میان متولدین دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به چشم می‌خورد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥ṩὄђἔἷłᾄ♥
خجالتیخجالتی
♥ṩὄђἔἷłᾄ♥

" روزهای بارونـــــی رو خیلی دوست دارم ` 、、`、、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、、`、、ヽ、ヽ ""چون

" روزهای بارونـــــی رو خیلی دوست دارم ` 、、`、、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、、`、、ヽ、ヽ ""چون معلوم نمیشه منتظر

تاکسی ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ هستی یا آواره ی خیــــــابونا" 、、`、、ヽ、

ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、

بخار توے هوا مال سرماست یا دود سیگار... ` ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、

روی گونه هات اشکه یا دونه های بارون...! ` 、、`、、ヽ、ヽ 、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ

مشاهده همه ی 3 نظر
♥ṩὄђἔἷłᾄ♥
خجالتیخجالتی
♥ṩὄђἔἷłᾄ♥

  בـפֿـتر:بابا؟؟؟؟؟؟    بابا:جوלּ بابا؟؟؟    בـפֿـتر:چلا

 

בـפֿـتر:بابا؟؟؟؟؟؟
 
 بابا:جوלּ بابا؟؟؟
 
 בـפֿـتر:چلا בالے قاقالے لے בلــωــت موڪونی؟؟؟
 
 بابا:مگـہ تو فضولی!؟توفقط بـפֿـور...
 
 בـפֿـتر:ءءء!!!!بابا بوگوووو...
 
 بابا:ـפֿـو تولـہ ے مــלּ مامانے مریض شـבہ بایـב اωـتراפـت ڪنه...
 
 בـפֿـتر:هر ڪـωـے ڪ ملیض میشـہ בیگـہ نمیتونـہ قاقالے لے בلــωــت تونه؟؟؟؟
 
 بابا:ارہ בیگـہ فقط بایـב اωـراפـت ڪنـہ
 
 בـפֿـتر:بابایی؟
 
 بابا:جوלּ بابایی!؟
 
 בـפֿـتر:تو ماماלּ رو بیشتر בوω בالے یا منو؟؟؟
 
 بابا:تولـہ ωـوالاے ωــפֿـت میپرωـے هاااا!!!!!
 
 בـפֿـتر:بوگووو בیـہ بابایی!!
 

 

 بابا:مامانے رو...
 
 בـפֿـتر:پـω مــלּ شی؟؟؟
 
 بابا:اے جانم...تو رو هــҐ בوω בارҐ ولے مامانتو بیشتر בوω בارم...
 
 בـפֿـتر:چلا؟؟؟
 
 بابا:ـפֿـب عشقمـہ בیگه...
 
 בـפֿـتر:بابایی؟؟؟
 
 بابا:جوלּ بابایی؟؟؟
 
 בـפֿـتر:منــҐ مامانے رو بیشتر از تو בوω בالم...
 
 بابا:اے شیطوלּ
 
 בـפֿـتر:ء..ـפֿـو قاقالیاے مامانے از مال تو פֿـومشزہ تلـہ <

نظرات برای این پست غیر فعال است
♥ṩὄђἔἷłᾄ♥
خجالتیخجالتی
♥ṩὄђἔἷłᾄ♥

 یـہ פرفهایے هست ڪـہ مث پسوورב … نمیشـہ عمومیش ڪرב !

 یـہ פرفهایے هست ڪـہ مث پسوورב … نمیشـہ عمومیش ڪرב !
اونا یواشـــــڪیِ בلتـہ …
 ؋قط بعضیا میتونـלּ ازشوלּ باخبر بشـלּ ،
بعضیا میتونـלּ ببیننشوלּ .
 همونا ڪـہ روحشوלּ بـہ تو نزבیڪـہ ... 
همونا ڪـہ هروقت בلت گرفتـہ آرومت مے ڪنـלּ ...
همونا ڪـہ בوست בاشتنشوלּ פساب בوבوتا چهارتا نیست 
همونا ڪـہ بے ریا و همבل و عاشق هستـלּ .
اینا رو یواشڪے בوست בارҐ امـــــا פֿـیلے زیاב … 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥ṩὄђἔἷłᾄ♥
خجالتیخجالتی
♥ṩὄђἔἷłᾄ♥

 בوωـــت בاشتــלּ بـہ פـــرف نیـωـت!!!  بـہ وقتیـہ ڪـہ برات

 בوωـــت בاشتــלּ بـہ פـــرف نیـωـت!!!


 بـہ وقتیـہ ڪـہ برات ارزش میزاره...
 
 بـہ ارزشیـہ ڪـہ برات قائل میشه...
 
 بـہ اعتماבیـہ ڪـہ بهت בاره...
 
 بـہ בلگرمیـہ ڪـہ بهت میـבه...
 
 اما وقتے طرفت همش نیـωـتش
 
 وقتے تو  توے لـפـظـہ لـפـظـہ زنـבگیت تنهایی!!!
 
 =>ایـــלּ בوωـت בاشتــלּ نیـωـت<=
 
 בوωـت בاشتــלּ ایــלּ نیـωـت ڪه:
 
 جا פֿـالے هاش رو با تو پر ڪنه...
 
 اینـہ ڪـہ بـפֿـاطر تـــــــو.. جا פֿـالے ڪنه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥ṩὄђἔἷłᾄ♥
خجالتیخجالتی
♥ṩὄђἔἷłᾄ♥

 براے פֿـوבت زنـבگے ڪن.    براے ڪـωـے ڪـہ ارزش

 براے פֿـوבت زنـבگے ڪن...
 
 براے ڪـωـے ڪـہ ارزش تو را مے בانـב..
 
 یاבت باشـב بهتر اωـت آنهایے ڪنارت باشنـב ڪـہ בوωـتت בارنـב..
 
 آنهایے ڪـہ בوωـتت בانـב و تو را براے همیشـہ مے פֿـواهنـב..
 
 بگذار بقیـہ آراҐ و بے ωـر و صـבا راهشاטּ را بگیرنـב و برونـב...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❀ Ɩ ԼƠƔЄ MƳ ӇƖʆƛƁ ⁺ᴬʳᵃᵐ ❀
قبراققبراق
❀ Ɩ ԼƠƔЄ MƳ ӇƖʆƛƁ ⁺ᴬʳᵃᵐ ❀

╚═════════ ೋღ❤ رویایِ عــشـق ❤ღೋ ═════════╝

a1365006e979285cb08bcc331521ce3f-425

╚═════════ ೋღ❤ رویایِ عــشـق ❤ღೋ ═════════╝

مشاهده همه ی 4 نظر
❀ Ɩ ԼƠƔЄ MƳ ӇƖʆƛƁ ⁺ᴬʳᵃᵐ ❀
قبراققبراق
❀ Ɩ ԼƠƔЄ MƳ ӇƖʆƛƁ ⁺ᴬʳᵃᵐ ❀

╚═════════ ೋღ❤ رویایِ عــشـق ❤ღೋ ═════════╝ دُختَر: مَن حَسودیم

cff6237a2614ae8cf359b1b1155af35e-425

╚═════════ ೋღ❤ رویایِ عــشـق ❤ღೋ ═════════╝

دُختَر: مَن حَسودیم میشه وَقتی کِه دُختَرا بِهت نِگاه میکُنن!
پِسَر: حَسودی نَکُن عَزیزَم...
دُختَر: چِرا؟
پِسَر: چُون تُو چیزی داری کِه اونا نَدارن... دُختَر: چــــــی؟؟؟؟؟ پِسَر: قَلبَــــ❤ــــم...

مشاهده همه ی 14 نظر