لحظه  بروز رسانی 
MR.GH(عکاس فیسنما)
خوشحالخوشحال
MR.GH(عکاس فیسنما)

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند روبَه

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند روبَه

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

روبَه صفتان زشت خو را نکشند

گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز

مُردار بوَد هر آنکه او را نکشند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MR.GH(عکاس فیسنما)
خوشحالخوشحال
MR.GH(عکاس فیسنما)

آن هنگام که به دیدنم می آیی شوق باغبانی با

آن هنگام که به دیدنم می آیی شوق باغبانی با

آن هنگام که به دیدنم می آیی
شوق باغبانی با من است
که گلی تازه
در باغچه اش روییده باشد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MR.GH(عکاس فیسنما)
خوشحالخوشحال
MR.GH(عکاس فیسنما)

من برای تو تو برای من ما برای هم

من برای تو تو برای من ما برای هم

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MR.GH(عکاس فیسنما)
خوشحالخوشحال
MR.GH(عکاس فیسنما)

آدᓄ هــا در ᓄـسیــــر زنــدگیـ با دست اندازهــایــیـ روبــرو

آدᓄ هــا در ᓄـسیــــر زنــدگیـ با دست اندازهــایــیـ روبــرو

آدᓄ هــا
در ᓄـسیــــر زنــدگیـ با دست اندازهــایــیـ روبــرو ᓄـیـ شونـــد
هــرچــهـ قــدر آهــســتهـ تر رویــــد ( آراᓄـش) ،بهــــتر ᓄـیــتوانیــــد دست انداز را پشت سر بگذاریــد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MR.GH(عکاس فیسنما)
خوشحالخوشحال
MR.GH(عکاس فیسنما)

هــنــگاᓄـیـ کــهـ در شــادیـ بهـ رویـ انســان بستـهـ ᓄـیـ شــود بـلافاصلـهـ

هــنــگاᓄـیـ کــهـ در شــادیـ بهـ رویـ انســان بستـهـ ᓄـیـ شــود بـلافاصلـهـ

هــنــگاᓄـیـ کــهـ در شــادیـ بهـ رویـ انســان بستـهـ ᓄـیـ شــود بـلافاصلـهـ در دیــگــریـ بـاز ᓄـیـ شود اـᓄــا ᓄـا آنقــدر بهـ در بستهـ خیــرهـ ᓄـیـ شویـــᓄ کهـ در باز شــدهـ را نـᓄـیـ بیــنیـــᓄـ.
“هــلن کلر”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MR.GH(عکاس فیسنما)
خوشحالخوشحال
MR.GH(عکاس فیسنما)

شیر از رام کننده ي خود قوی‌تر است این را

شیر از رام کننده ي خود قوی‌تر است این را

شیر از رام کننده ي خود قوی‌تر است
این را رام کننده می‌داند ، مهم اینست که شیر نمیداند . . .
«تری ایگلتون»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید