لحظه  بروز رسانی 
♥Fire Girl♥
عاشقعاشق
♥Fire Girl♥
♥

مشاهده همه ی 2 نظر
♥Fire Girl♥
عاشقعاشق
♥Fire Girl♥

یك بار دختری حین صحبت با پسری كه عاشقش بود،


یك بار دختری حین صحبت با پسری كه عاشقش بود، ازش پرسید

چرا دوستم داری؟ واسه چی عاشقمی؟

دلیلشو نمیدونم ...اما واقعا"*دوست دارم

تو هیچ دلیلی رو نمی تونی عنوان كنی... پس چطور دوستم داری؟

چطور میتونی بگی عاشقمی؟


من جدا"دلیلشو نمیدونم، اما میتونم بهت ثابت كنم


ثابت كنی؟ نه! من میخوام دلیلتو بگی


باشه.. باشه!!! میگم... چون تو خوشگلی،

صدات گرم و خواستنیه،

همیشه بهم اهمیت میدی،

مشاهده همه ی 10 نظر