لحظه  بروز رسانی 
sanaz
گرفتارگرفتار
sanaz

افسانه ها را رهاكن! دوري و دوستي كدام است؟؟

افسانه ها را رهاكن! دوري و دوستي كدام است؟؟

 افسانه ها را رهاكن!
دوري و دوستي كدام است؟؟
فاصله هايند كه عشق را ميبلعند ...
من اگر نباشم ...! ديگری جايم را پرميكند.... به همين سادگي!

مشاهده همه ی 1 نظر