لحظه  بروز رسانی 
سعید (مدیر سوژه خنده)
خوشحالخوشحال
سعید (مدیر سوژه خنده)

ژاپنیه دستگاه دزدیاب اختراع میکنه! دستگاه رو. میبرن آمریکا، ظرف

ژاپنیه دستگاه دزدیاب اختراع میکنه!دستگاه رو...


میبرن آمریکا، ظرف 10 دقیقه... هفت تا دزد میگیره!

میبرن ایتالیا، ظرف 10 دقیقه... شیش تا دزد میگیره!

میبرن انگلیس ظرف 10 دقیقه... چهل تا دزد میگیره!

.

میارن ایران...

.

.

ظرف 10 دقیقه... دستگاه رو میدزدن!!!!!!!!


{-33-} {-32-} {-27-} {-18-} {-7-} {-1-} {-88-} {-16-} {-41-} {-40-} {-28-} {-33-} {-32-} {-26-} {-88-} {-27-} {-18-}


مشاهده همه ی 8 نظر
سعید (مدیر سوژه خنده)
خوشحالخوشحال
سعید (مدیر سوژه خنده)

وﺳﺎﯾﻞ تیراندازی با کمان: ۴ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ تومان! ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﺳﮑﯽ: ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ

وﺳﺎﯾﻞ تیراندازی با کمان: ۴ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ تومان!
ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﺳﮑﯽ: ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ تومان!
ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮐﻮﻩ نوردی: ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ تومان!
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ: ۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ تومان!
ﺣﺪأﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ یک از ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭﺭﺯﺷﯽ ۸۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ!
ﻗﻠﯿـــــــــــــﻮﻥ: ۵  ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ...
.

.

بعد میگن چرا قلیون میکشی!


{-40-}{-40-}{-40-}{-40-}{-40-}{-40-}{-40-}{-40-}

مشاهده همه ی 15 نظر
elham
مهربونمهربون
elham

از هیتلر پرسیدند :چرا از میان جنگ و عشق ٬ جنگ رابرگزیدی

از هیتلر پرسیدند :
چرا از میان جنگ و عشق ٬ 
جنگ رابرگزیدی ؟
پاسخ داد :درجنگ 
یا زنده می مانی یا می میری !
اما در عشق
روزی هزار بارمی میری و زنده می شوی !

مشاهده همه ی 16 نظر
majid
ناراحتناراحت
majid

ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ از جنس مخالف 26

ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ از جنس مخالف
26 ﮐﺎﻟﺮﯼ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﻪ ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﻻﻏﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭﺍﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﻨﻮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ

مشاهده همه ی 8 نظر