لحظه  بروز رسانی 
****
****

یک ﺭوز دزداﻥ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﺎﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ :

یک ﺭوز دزداﻥ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﺎﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻥ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﻮ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪ ،
ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺭﻭ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻠﻮﺍﻧﺎﻧﺶ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﻭ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ
ﺍﺯ ﺍﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﮐﺮﺩﻡ ،
ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻭ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿد !
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﻥ ﮔﻔﺖ :
۱۰ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻭﺣﺸﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ :
ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻭﻥ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺑﯿﺎرید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
****
****

روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده

روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده بود و پول و دارایی
>>زیادی جمع کرده بود، قبل از مرگ به زنش گفت: من می خواهم تمامی اموالم را
>>به آن دنیا ببرم .
>>او از زنش قول گرفت که تمامی پول هایش را به همراهش در تابوت دفن کند. زن
>>نیز قول داد که چنین کند.
>>چند روز بعد مرد خسیس دار فانی را واداع کرد.
>>. وقتی ماموران کفن و دفن مراسم مخصوص را بجا
>>آوردند و می خواستند تابوت مرد را ببندند و ان را در قبر بگذارند، ناگهان
>>همسرش گفت: صبر کنید. من باید
به
وصیت
>> شوهر مرحومم عمل کنم. بگذارید من این صندوقچه را هم در تابوتش بگذارم.
>>دوستان آن مرحوم که از کار همسرش متعجب شده بودند به او گفتند آیا واقعا
>>حماقت کردی و به وصیت آن مرحوم عمل کردی؟
>>زن گفت: من نمی توانستم بر خلاف قولم عمل کنم. همسرم از من خواسته بود که
>>تمامی دارایی اش را در تابوتش بگذارم و من نیز چنین کردم. البته من تمامی
>>دارایی هایش را جمع کردم و وجه آن را در حساب بانکی خودم ذخیره کردم. در
>>مقابل چکی به همان مبلغ در وجه شوهرم نوشتم و آن را در تابوتش گذاشتم، تا
>>اگر توانست آن را در آن دنیا وصول کرده و تمامی مبلغ آن را خرج کند!!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
****
****

ﺑـﺎﺑـﺎ ، ﭘـﺲ ﻓـﺮﺩﺍ ﺑـﺎ ﺑـﭽـﻪ ﻫـﺎﯼ ﻣـﺪﺭﺳـﻪ ﻣـﯽ ﺑـﺮﻧـــﻤﻮﻥ ﺍﺭﺩﻭ

ﺑـﺎﺑـﺎ ، ﭘـﺲ ﻓـﺮﺩﺍ ﺑـﺎ ﺑـﭽـﻪ ﻫـﺎﯼ ﻣـﺪﺭﺳـﻪ ﻣـﯽ ﺑـﺮﻧـــﻤﻮﻥ ﺍﺭﺩﻭ . ﺳــﻪ
ﻫــﺰﺍﺭ ﺗـــﻮﻣــﻦ ﻣــﯿــﺪﯼ ؟ ﺑـﺎﺑــﺎ ﺳــﺮﺵ ﺭﺍ ﺑـــﻠـﻨــﺪ ﻧــﮑــﺮﺩ .
ﺑــﺎﺻـﺪﺍﻳــﯽ
ﺁﺭﺍﻡ ﮔــﻔــﺖ : ﻓــﺮﺩﺍ ﻳـﻪ ﮐـﻢ ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ ﻣـﺴـﺎﻓـﺮ ﻣــﯽ ﺑـﺮﻡ، ﺳـﻪ ﻫـﺰﺍﺭ
ﺗـﻮﻣـﻦ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﻣـﻴـﺪﻡ . ﺑــﺎ ﻭﻋــﺪﻩ ﯼ ﺷـــﻴــﺮﻳــﻦ ﺑــــﺎﺑـــﺎ
ﺧــﻮﺍﺑــﻴــﺪ .
ﺻـﺒـﺢ ﺯﻭﺩ، ﺭﻓــﺖ ﮐــﻨــﺎﺭ ﭘــﻨـﺠـﺮﻩ . ﭘــﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﮐـــﻨـﺎﺭ ﺯﺩ . ﺑـــﺎﺭﺍﻥ ﺭﻳـــﺰ

ﺗـﻨــﺪﯼ ﻣـــﯽ ﺑـــﺎﺭﻳـﺪ . ﻗــﻄــﺮﻩ ﻫــﺎﯼ ﺑـــــﺎﺭﺍﻥ ﺑـﺮﺍﯼ ﺭﺳـﻴـﺪﻥ ﺑـﻪ
ﺯﻣـﻴـﻦ
ﻣـﺴﺎﺑـﻘﻪ ﮔـﺬﺍﺷـﺘـﻪ ﺑـﻮﺩﻧـﺪ . ﺑــﻨـﺪ ﺩﻟـﺶ ﭘــﺎﺭﻩ ﺷــﺪ : ﺁﺧــﻪ ﺗــﻮﯼ ﺍﻳــﻦ
ﺑـﺎﺭﻭﻥ ﮐــﻪ ﻣـﺴـﺎﻓــﺮ ﺳــﻮﺍﺭ ﻣــﻮﺗــﻮﺭ ﺑـﺎﺑــﺎﻡ ﻧــﻤــﯽ ﺷــﻪ .... ﺣﺎﻻ
ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺍﺷﮏ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ..
ﺍﻟﻬﻰ ﻫﻴﭻ ﭘﺪﺭﻯ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﺶ ﻧﺸﻪ
ﺁﻣﯿﻦ

مشاهده همه ی 1 نظر
****
****

سرعت آهو 90 کیلومتر در ساعت است در حالی که سرعت

سرعت آهو 90 کیلومتر در ساعت است در حالی که سرعت شیر 57 کیلومتر در ساعت است پس چطور آهو طعمه ی شیر می شود؟
.
.
.
.
ترس آهو از شکار شدن باعث می شود که او برای سنجش فاصله اش با شیر مدام به پشت سر نگاه کند و به خاطر همین سرعتش بسیار کم می شود تا جایی که شیر می تواند به او برسد!
یعنی اگر آهو به پشت سرش نگاه نکند طعمه ی شیر نمی شود!
اگر آهو به سرعت خود ایمان داشته باشد همانگونه که شیر به نیرویش ایمان دارد هیچگاه طعمه ی شیر نمی شود !
این قصه ی خیلی از ما آدم ها هم هست اگر به خودمان ایمان نداشته باشیم و در طول زندگی همیشه به پشت سر نگاه کنیم و به مرور خاطرات گذشته بپردازیم هم از زندگیمان عقب می مانیم و هم آینده را از دست می دهیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
****
****

آدم هایی هستند که دلبری نمی کنند . چیز خاصی نمی

آدم هایی هستند که دلبری نمی کنند ... چیز خاصی نمی گویند که ذوق کنی ! آدم هایی که نمی خواهند عاشقت کنند ، اما عاشقشان می شوی ! ناخواسته دلت برایشان می رود ... 
لبخند می زنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند ، لبخند می زنند چون لبخند جزئی از وجودشان است ...
لبخندشان مصنوعی و اجباری نیست !!!
اینها ساده اند 
حرف زدنشان ...
راه رفتنشان ... نگاهشان ...
ادعا ندارند و بی آلایشند و پاک ...
و چقدر دوست داشتنی هستند این آدمهای بی نشان اما خاص 

مشاهده همه ی 1 نظر
****
****

بامن ای زیبابگوامشب تویارکیستی؟ دل بریدی ز من واکنون کنارکیستی؟ من

بامن ای زیبابگوامشب تویارکیستی؟
دل بریدی ز من واکنون کنارکیستی؟
من نشانه های شهرت راشبی گم کرده ام/کو نشانی تابدانم در دیار کیستی؟؟..
حکم٬دل کرده ای ولی گویاورق برگشته است//امشب ای حاکم تومغلوب قمارکیستی؟...
ترسم ازروزیست که ازروی مزارم رد شوی٬٬/غافل ازآنکه بدانی برمزارکیستی...؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
****
****

شکسته گرچه طوفان شاخه هایم را، تورادارم هراسم نیست دیگر از

شکسته گرچه طوفان شاخه هایم را، تورادارم
هراسم نیست دیگر از شکستن تا، تورادارم

من از آغاز پایان بودم، ای آغاز بی پایان
ولی شادم که در آنسوی فرداها، تورا دارم

همیشه باتوأم اما، توبا من نیستی هرگز
توصدها همچومن داری ومن تنها، تورا دارم

بگو ویران کند امواج چشمت ، روح سردم را
مرا باخود ببر امشب، فقط دریا تورا دارم

کجایی اولین یارم، مرا یک امشبی دریاب
گریزانند این مردم زمن، اما تورا دارم..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
****
****

ای کاش کودک بودم  وکودکانه می رقصیدم و می خندیدم  و

ای کاش کودک بودم 
وکودکانه می رقصیدم و می خندیدم 
و از تمام زشتی ها و پلیدی های دنیا ی بزرگ تر ها فاصله می گرفتم
بی منت محبت می کردم عشق می ورزیدم 
و فردا فراموش می کردم تمام بدی ها را 
ای کاش تنفر در درونم جایی نداشت 
ای کاش نمی دیدم سیرت های زشت و سرشت های حیوانی را 
بوی افکار متعفن نفسم را تنگ کرده 
و کارد را به استخوانم رسانده 
من با این همه زشتی چه کنم در جامعه ای که ادعا خدایی مردامانش گوش عالم رو کور کرده 
در صورتی که هر چه پر ادعا تر باشی جاهل تری 
امان از این انسان دوپا زمانی که خو و سرشتش حیوانی و کدر می شود 
ای کاش قلبم حس نمی کرد این همه زشتی را از رفتار ادمی 
ولی چه بزرگوار خدایی است پرودگار عالم 
که با این همه کردار زشت 
سنگ از اسمان نمی بارد چه صبری چه منش ی 
ای کاش ادمی ذره ای می آموخت 
ولی افسوس و هزاران افسوس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
****
****

♥عشقم♥ منو ببخش  ببخش اگه یه وقتایی اونی که انتظار داری

♥عشقم♥
منو ببخش 
ببخش اگه یه وقتایی اونی که انتظار داری نیستم...
ببخش اگه بعضی وقتا از ترس نداشتنت الکی بهت گیر میدم... 
ببخش اگه اون وقتایی که بهم احتیاج داری کنارت نیستم تا آرومت کنم...
ببخش اگه پاک بودنتو میبینم اما بازم بهونه میارم... 
ببخش اگه قراره یه روزی پیش این آدما، روی این زمین، تنهات بزارم و برم پیش خدا مون...
ببخش اگه عشق آرزوهات نیستم اما باور کن از هر کس دیگه ای بیشتر تو این دنیا دوست دارم...
میدونم بعضی وقتا غیر قابل تحملم اما تو ببخش...
ببخش اگه گاهی حسودی میکنم به آدمایی که هر روز میبیننت...
اگه به چشمم زیباترینی،
اگه برام تو دنیا تکی، 
اگه با نگاهت دلم میلرزه،
اگه دورم آدم زیاده اما فقط تو رو دارم،
اگه حسم با هرکی که دیدی نسبت بهت فرق میکنه،
منو ببخش؛ 

آخه عاشقتم :*
پس به جرم احساسم؛
منو ببخش.

مشاهده همه ی 1 نظر
****
****

تعبیر قشنگیه . بخونین لطفا خداوند همه چيز را جفت آفريد:

تعبیر قشنگیه . بخونین لطفا

خداوند همه چيز را جفت آفريد:
جز دماغ و دهن و قلب ، مى دونى چرا ؟
چون بايد براى خودت يک هم نفس يک هم زبان و يک هم دل پيداکنی
کسی که برایت آرامش بیاورد،
مستحق ستایش است.... انسان ها را
در زیستن بشناس...
نه در گفتن...
در گفتار همه آراسته اند.

كوروش ميگويد:
"بودن با كسى كه دوستش ندارى ،
و نبودن با كسى كه دوستش دارى، همه اش رنج است،
پس اگر همچون خود نيافتى مثل خدا تنها باش 
و اگر يافتى،
آنرا چنان حافظ باش
كه گويا جزءي از
وجود توست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید