لحظه  بروز رسانی 
dariush
ورزشکارورزشکار
dariush

یکی می پرسد اندوه تو از چیست ؟ سبب ساز سکوت

2up6636.jpg
یکی می پرسد اندوه تو از چیست ؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟ می نویسم برای آنکه باید باشد و نیست 

مشاهده همه ی 391 نظر
dariush
ورزشکارورزشکار
dariush

گراهام بل ِ لعنتی عزیز تلفنی که زنگ نمی خورد که

طراحی تلفن های عجیب و غریب (12 عکس)

گراهام بل ِ لعنتی عزیز


تلفنی که زنگ نمی خورد که نیازی به اختراع نداشت !!!

حوصله ات سر رفته بود ...

" چسب ِ قلب " اختراع می کردی ؛

می چسباندیم روی این ترک های قلب ِ صاحب مرده ـمان!

و غصه ی زنگ نخوردن ِ تلفنی که ...

اختراعش نکرده ای را نمی خوردیم !!

ساده بگویم گراهام بل عزیز !

حال ِ این روزهای مرا ، تو هم مقصری .

مشاهده همه ی 90 نظر
dariush
ورزشکارورزشکار
dariush

54386977691802073436.jpg

مشاهده همه ی 420 نظر
dariush
ورزشکارورزشکار
dariush

sil3tiB_535.jpg

مشاهده همه ی 688 نظر
dariush
ورزشکارورزشکار
dariush

94117160638861357894.jpg

مشاهده همه ی 4033 نظر