لحظه  بروز رسانی 
RA MIN
مهربونمهربون
RA MIN

مُختــص خوבمه : تیپــم ، فکــرم ، مُقــבساتم مثل اونایے ڪـہ

مُختــص خوבمه : تیپــم ، فکــرم ، مُقــבساتم

مثل اونایے ڪـہ בیـבے نیست

مشـפֿـصاتم2lDOE.jpg

مشاهده همه ی 62 نظر
RA MIN
مهربونمهربون
RA MIN

•●•●هـیـشــکـی●•●••●✘انـدازه خــودت✘●••●✘ارزش نــداره✘ ●••●✘تــا مـیــتـونـی✘●••●✘خــود خـ

•●•●هـیـشــکـی●•●•
•●✘انـدازه خــودت✘●•
•●✘ارزش نــداره✘ ●•
•●✘تــا مـیــتـونـی✘●•
•●✘خــود خــواه بــاش✘●•GkIv3.jpg

مشاهده همه ی 86 نظر
RA MIN
مهربونمهربون
RA MIN

↔ــــمــــغــــزم↔              ↙⇜نقـــــاشــــ نـــ✖ــے↘     

↔ــــمــــغــــزم↔
              ↙⇜نقـــــاشــــ نـــ✖ــے↘
           ولــــــے
                    ⬅تـــیــر میکـِـــــــشہ➡

مشاهده همه ی 19 نظر
RA MIN
مهربونمهربون
RA MIN

طناب دار بر گردنم آویختند و گفتند آخرین آرزویت چیست؟  گفتم

طناب دار بر گردنم آویختند و گفتند آخرین آرزویت چیست؟ گفتم دیدن روی یار 


گفتند :خسته است به خدا تا صبح طنابت را بافته است ...

مشاهده همه ی 15 نظر
RA MIN
مهربونمهربون
RA MIN

از ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖاز ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ , ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﮔﻔﺖ , ﻋﺸﻘﻢ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ ,
ﻋﺸﻘﺖ ﮐﻴﺴﺖ , ﮔﻔﺖ ﻋﺸﻘﻲ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔتند
برای عشقت حاضری چه کنی
,ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻗﻼﻥ ﻭ ﺳﺎﻟﻤﺎﻥ ﻧﻤﻴﺸﻮﻡ ,
ﻧﺎﻣﺮﺩﻱ ﻧﻤﻴﮑﻨﻢ , ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ,
ﺗﻨﻬﺎﻳﺶ ﻧﻤﻴﮕﺬﺍﺭﻡ ,
ﻣﻴﭙﺮﺳﺘﻤﺶ ,
ﺑﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﻧﻤﻴﮑﻨﻢ,
ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ .
ﮔﻔﺘﻨﺪ ,
ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﻳﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ,
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ ,
ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﻱ ﮐﺮﺩ ,
ﺍﮔﺮ ﺑﻲ ﻭﻓﺎ ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ,
ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻧﻤﻴﺸﺪﻡ

مشاهده همه ی 10 نظر
RA MIN
مهربونمهربون
RA MIN

تـــو فکــر مــیکنــی نــــابـم.ولـــی مـــن خـــوابــم.مــنـتـظره عکس خودم بــا ربـــان

تـــو فکــر مــیکنــی نــــابـم..
ولـــی مـــن خـــوابــم..
مــنـتـظره عکس خودم بــا ربـــان مــشــکی
تـــوی قــابــم...

مشاهده همه ی 6 نظر
RA MIN
مهربونمهربون
RA MIN

امروز یه خانومو دیدم !!! موها دم اسبی ابروها هشتی !

امروز یه خانومو دیدم !!!

موها دم اسبی ابروها هشتی !

خلاصه سرتونو در د نیارم خیلی ناز بود و تو ۱۰ثانیه با ماشین پارک دوبل زد !!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

کور شم اگه بخوام دوروغ بگم فقط نفهمیدم چرا مادرش علی صداش زد!!!:|{-88-}

مشاهده همه ی 21 نظر