لحظه  بروز رسانی 
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿
خجالتیخجالتی
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿

از دل ِ مــا ، چه به جــا ماندهـ  کهبــازآمدهـ

از دل ِ مــا ، چه به جــا ماندهـ  کهبــازآمدهـ

از دل ِ مــا ، چه به جــا ماندهـ 
کهبــازآمدهـ ای ؟
+صائب تبریزی

بزن باران
مشاهده همه ی 58 نظر
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿
خجالتیخجالتی
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿

بایــَد فکر کُنـــــَم که بــــَچه ام را بــــه چگــــــونه دنیــــــاآیی وارد

بایــَد فکر کُنـــــَم که بــــَچه ام را بــــه چگــــــونه دنیــــــاآیی وارد میکــــــنم؟

او به یــــــِک چشــــــم بر هم زَدن به مدرســـــه خواهَـــــد

رفـــــت و کَـــــله اش پُر از دروغ هـــــای مَحـــــــض و چرندیــــــاتی خــــواهد

شُد که در تمـــــام عمرم ســـــعی کرده ام با آن ها مـــــُبارزه کنم!

آیا باید ناظر تــــــــبدیل تدریــــــــجی فرزَندم بــــه یک اَبله هــــــــمرنگ

جمــــاعَت شوم؟

یا باید میراث عـــــــــقلی خود را به او دهـــــــــم!؟

+میهمانی خداحافظی /میلان کوندرا

userupload_2013_17591966731428136395.025

مشاهده همه ی 39 نظر
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿
خجالتیخجالتی
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿

هرشب از فرط ِ خوشــــی اوّل ِ شـــب می خوابم


هرشب از فرط ِ خوشــــی اوّل ِ شـــب می خوابم

مثلا ً غم نــشـــُده خاطره هـــایــَت ؛الکـــــی..!!


1c6fIMG-6536.jpg

مشاهده همه ی 37 نظر
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿
خجالتیخجالتی
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿

اربــــــــــاٻ صـــــڊآے قـــــڊمــــٺ مے آیــــــــــڊ

اربــــــــــاٻ صـــــڊآے قـــــڊمــــٺ مے آیــــــــــڊ

7eyr_1444839106594562.jpg

مشاهده همه ی 36 نظر
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿
خجالتیخجالتی
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿

                   اینبــــار به

                   اینبــــار به سلـــآمتیــــه 
فرشـــته هایی
 که بــال  
و پَـــرِشون رو چیـــــدَن...

hjb6_1443885777206765.jpg

مشاهده همه ی 36 نظر
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿
خجالتیخجالتی
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿

  من نه آنم که زجور تو بنالم ، حاشا ! 

  من نه آنم که زجور تو بنالم ، حاشا !
 

thumb_HamMihan-2015318483078615571443731

بزن باران
مشاهده همه ی 26 نظر
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿
خجالتیخجالتی
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿

عطســـه هایمـ ؛عرصــهـ ی پاییز را پــُر کردهـ است حرفــ ِ

عطســـه هایمـ ؛
عرصــهـ ی پاییز را پــُر کردهـ استحرفــ ِ رفـــتن می زنــی ،
هــِی صبر می آیـد فقـط ...

... پــیکــ ــُ ـغــزل ...

بزن باران
مشاهده همه ی 28 نظر
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿
خجالتیخجالتی
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿

خسته امــ مثل ِ صبح پنج شنبــهتیتــر هایــی که غمــ خبر

خسته امــ مثل ِ صبح پنج شنبــه
تیتــر هایــی که غمــ خبر دارد 

کاپیتانــی که مرگــ را بوسید
پرسپــــولــیســی که دهــ نفر دارد !

... پــیکــ ــُ ـغــزل ...

مشاهده همه ی 46 نظر
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿
خجالتیخجالتی
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿

ســـــــــیگارهـــــای بهمنش را دوســــــــت دارم  عطـــــــر بد پیراهنــــــــــش را دوسـ

ســـــــــیگارهـــــای بهمنش را دوســــــــت دارم

 عطـــــــر بد پیراهنــــــــــش را دوســــــت دارم 

گفتـــــــــــند: « دیوانه! ندیدی زن گرفتـــــــــــه؟ » 

دیــــــــــوانه ام، حتــــــــــی زنش را دوســـــــــــــت دارم

p5gw_1-129.png

بزن باران
مشاهده همه ی 24 نظر
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿
خجالتیخجالتی
✿◕ ‿ ◕✿ ᖇᗩᖺᕢ ✿◕ ‿ ◕✿

 مي تــــــَوان يكــــــ بار ديگر باز هــــــــــَمبال هـــــــــــآاي كودكـــــــــــي را

 مي تــــــَوان يكــــــ بار ديگر باز هــــــــــَمبال هـــــــــــآاي كودكـــــــــــي را باز كَرد؟

مشاهده همه ی 12 نظر