لحظه  بروز رسانی 
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

آرامش رویای هر شب من است

لایت

آرامش رویای هر شب من است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

هر روز صبح سلام تکرار می شود

هر روز صبح
سلام تکرار می شود
بوسه در لبان به هم دوخته منجمد می مانند
نگاه بی قرار از نبودنت
دل لرزان از اضطراب
و ناله ها که همچنان
با من است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

مو به مو هر سخنم موی تو بود دیده

مو به مو هر سخنم موی تو بود
دیده ام دیده به مه روی تو بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

شیر در بیشه ای بودم زندگی پرنده

شیر در بیشه ای بودم
زندگی
پرنده ی بی پر بالم کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

همه بزرگ شده اند غیر از من

همه بزرگ شده اند
غیر از من
که در دوست داشتنت
همان طفل شاد مانده ام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

رفت هر آنچه از دوستان بود نشان

رفت
هر آنچه از دوستان بود نشان
ماییم و دل شیدا ال امان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

دیوانه ی شهر می خوانند مرا از روزی که

دیوانه ی شهر می خوانند مرا
از روزی که سفر کردی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید