لحظه  بروز رسانی 
باران
قبراققبراق
باران

1471863445914537_large.jpg

مشاهده همه ی 24 نظر
باران
قبراققبراق
باران

بسا چیزی را ناخوش دانسته باشید که آن به سود

بسا چیزی را ناخوش دانسته باشید

که آن به سود شماست

و بسا

چیزی را دوست داشته باشید

که به زیان شماست

و خدا میداند و شما نمیدانید

بقره آیه 216

مشاهده همه ی 75 نظر
باران
قبراققبراق
باران

عشق عشق می آفریند عشق زندگی می بخشد زندگی رنج


1455368022356100_jpg.jpg
عشق عشق می آفریند

عشق زندگی می بخشد

زندگی رنج به همراه دارد

رنج دلشوره می آفریند

دلشوره جرات می بخشد

جرات اعتماد به همراه دارد

اعتماد امید می آفریند

امید زندگی می بخشد

زندگی عشق می آفریند

عشق عشق می آفریند

احمد شاملو

مشاهده همه ی 98 نظر
باران
قبراققبراق
باران

امید یعنی : خواستم و توانستم یعنی:

امید یعنی :

خواستم و توانستم یعنی:


1452439887395414_jpg.jpg

مشاهده همه ی 138 نظر
باران
قبراققبراق
باران

1451309025396406_jpg.jpg

مشاهده همه ی 73 نظر
باران
قبراققبراق
باران

1450531332891892_jpg.jpg

مشاهده همه ی 37 نظر
باران
قبراققبراق
باران

1446563939847225_jpg.jpg

مشاهده همه ی 76 نظر
باران
قبراققبراق
باران

گرگ گفت دانایی که گرگی خیره  سر هست

گرگ

گفت دانایی که گرگی خیره  سر

هست پنهان در نهاد هر بشر   

لاجرم جاریست پیکاری سترگ

 روز و شب ما بین این انسان و گرگ

زور بازو چاره ی این گرگ نیست

صاحب اندیشه داند چاره چیست

ای بسا انسان رنجور پریش

 سخت پیچیده گلوی گرگ خویش

ای بسا زور آفرین مرد دلیر

هست در چنگال گرگ خود اسیر

هر که گرگش را دراندازد به خاک

 رفته رفته می شود انسان پاک

وان که از گرگش خورد هر دم شکست

گر چه انسان می نماید گرگ هست

وان که با گرگش مدارا می کند

 خلو خوی گرگ پیدا می کند

در جوانی جان گرگت را بگیر

وای اگر این گرگ گردد با تو پیر

روز پیری گر تو باشی هم چو شیر

نا توانی در مصاف گرگ پیر

مردمان گر یک دیگر را می درند

گرگ هاشان رهنما و رهبرند

 این که انسان هست این سان دردمند

گرگ ها فرمان روایی می کنند

وان ستم کاران که با هم محرم اند

گرگ هاشان آشنایان هم اند

گرگ ها هم راه و انسان ها غریب

با که باید گفت این حال عجیب

مشاهده همه ی 79 نظر