لحظه  بروز رسانی 
رفت
شیطونشیطون
رفت

فكر كن تو اين شرايط بحرانيه تحريم و فيلتر شدن اينترنتو

فكر كن تو اين شرايط بحرانيه تحريم و فيلتر شدن اينترنتو گرون شدن دلار و شكست عشقى و اسيد پاشي و سرطان و تورم و گرونى و....
.
.
.
..
.
.
.
.
..
..
.
#شبگردی هم نباشی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamta moradi
مریضمریض
hamta moradi

                ××خـــــــــــانوما حَتمــــــــــــا بِخونین×× اگــــــــــهـ گاهــــــــ

                {-132-}××خـــــــــــانوما حَتمــــــــــــا بِخونین××{-132-}


اگــــــــــهـ گاهـــــــــــــی هَمـ اینجــــــــــــوری فِکر کُنیم بَــــــbadـــــد نیستـــــــــــــــــ..."

×او "مــــــــــــَــــــرد" استـــــــــــــ

×دَستهایَش از تُو زِبرتَر و پَهـــــــــــــــن تَر استــــــــــــ...

×صورَتَش تَــــــــــــه ریشی دارَد...

×جایِ گریهـ کردَن,موهـــــــــــــــایَش سِفید میشوَد...!

×او با <هَمان> دَستهــــــــــــایِ زِبرَش تو را نَوازِش میکُند...

×و با هَمـــــــــــــان صورَتــــــــِ ناصاف و نامُلایــــــــــم تو را میبــــــــــوسَد و تُو آرامـ میشــــــــوی...

...بِه او سَختـــــــــــ نَگیر...!

...او را خَرابــــــــــــ نَکُن...!

...او را "نامـــــــَـــــــــــرد" نَخوان...!!!

...آنقَدر او را با پولُ و ثروتَش اَندازهـ نَــــــــــــــزَن...!

××فَقَط به او نَـــــــــــــــخ بِدهـ تا زمین و زَمان را بَرایَتـــــــــــــــــ بِدوزَد...

××فَقَط با او روراستــــــــــــــ باش تا >>دُنیـــــــــــــــــــآ<< را به پایَتــــــــــــ بِریزَد...

...آن "مـــــَـــــــردی" کهـ صُحبتَش را میکُنم,خیلــــــــــــی تَنهـــــــاتَراز "زَن" استــــــــــــ...!

لاکـــــــــــــــــــــ به ناخُن هایَش نمیزَنَد کهـ هروقتــــــ دِلَش یک جــــــــوری شُد,دَستهایش را باز کُنَد,ناخُنهایش را نگــــــــــــاه کُنَد و تهِ دِلـش از خودَش خوشش بیایَد...!!!

مَرد,موهـــــــــایَش بُلَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نیستـــــــــ کهـ تویِ بی کَسی هایش کوتاهَش کُنَد و اینطوری با همه یِ دُنیــــــــــــا لَج کُنَد...!

مَرد نمیتواند وَقتــــــــــــــی دِلَش گرفتـــــــــــ,به دوستَش زنگــــــــ بِزَنَد,یک دلِ سیــــــــــــر گریهـ کُنَد و سَبُکـــــــ شَوَد...!

×مــــَـــــــــــرد,دردهایَش را اَشکــــــــــــ نمیکُند,

فُــــــــرو میریزَد در قَلبـــــــــــــی کهـ به وُسعَتـــــــــــِ دَریاستــــــــــــــــــــــــــــ...

یکـــــــــــــ وَقتـــ هایی,یکــــــــــــ جاهایی,

بایَد گُفتـــــــــــــــــــــــ:

"میــــــــــــــم" مثلِ "مـــــــــَــــــــــرد"...


...خَسته و کوفتــــــــــه میاد خونهـ...

آروم کلیــــــــــــدُ تو دَر میچَرخونه...

و...تُـــــــــو

مثلِ هرشَبـــــــــــ انتظارِشوُ میکِشی...

میبینی بی حُوصلهـ بهتــــــــــ سَلام میکُنه

تَنهـــــــــــا حرفی کهـ میزَنه: "مَن یه دوش میگیرم میخوابَـــــــــــــــم..."

...خونه تو سکوتـــــــــــِ مُطلَق فُرو میرهـ...

حتّی صِدایِ تیکـــــــــــ تاکــــــــِ ساعَتَم دیگهـ شنیده نمیشــــــــــــه...

بی هیـــــــــــچ حَرفی,ناراحَتـــــــــــ میشی...

عَصَبانــــــــــــی...حِرص میخُوری...

با خُودِتــــــــــ زیرِ لبـــــ میگی: "به من چِه! کــــــــوه که نَکَنده!!!سرِکار بوده,حوصله ندارهـ که ندارهـ..."

میشینی رو مُبـــــــــــــل,وَلی باز بُلند میشی و میری تو آشپَزخونه...

لیوانِ شیرشُکُلاتــــــــــــُ پُر میکُنی و میزاری رو میــــــــــــــــز...

با خوُدت میگی: "میزارَم رو مـــــــــــــــــــیز دیگهـ...

خُودِش تنهـــــــــــــایی بُخورِه"

...دُو تا دَستـــــــــــ رُو دورِ کَمَرِت حِس میکُنی...

سَرِتُو بَرمیگــــــــــــــردونی...

هَنـــــــــــوز اَخم تو صورتته...!

دارِه میخَنــــــــــــــــــــده... و میگه: " کِی دیدی مَن بدونِ تُو شیر شُکُلاتَمو سَر بکشَم خانــــــــــــومه نازَم...؟؟؟ "

جَوابـــــــــــ نمیدی و هَنوز اَخمالویـــــــــــــــــی...

میزَنه زیرِ خنـــــــــــــــــدهـ و میگه: " آخه قَهرَم بَلَد نیستی! من کهـ میدونَم دِلِتــــــــــــ بَرام تنگــــــــــــــ شُدهـ... "

بَغَلتـــــــــــــــ کُنه و بُلند داد بِزنه: "دیوونـــــــــــــــــــــــه تُو واسه یِ من همه یِ دُنیــــــــــایی"...

...سَرِشوُ فُــــــــــــــــرو کُنه تو گردنتـــــــــــُ ومهرَبون بوسِتــــــــــــ کُنه...

بُلَنــــــــــــد بِخندی...

بِخَنده...

از تَهِ دِل...

                ×××عِشـــــــــــــــــــLOVEـــــــــــــق یَعنی ایــــــــــــن×××

مُخاطَبِش:خـــــــــــــاصِّـــــــــــــــــــــهـ


______هَمتآ طُوری!!!______هَرگونهـ کُپی حَرام وَ پِیگَردِ قانونی دارَد______مشاهده همه ی 188 نظر
פֿــاص Yḛ ảĐảற
פֿــاص Yḛ ảĐảற

دیونه شدم از بس خیره شدم روی عکس دیوار .

اس ام اس

دیونه شدم از بس خیره شدم روی عکس دیوار

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چه قدر سخته ادم به عکس خودش اما هیچ نقطه ضعفی پیدا نکنه

فتبارک الله احسن و خالقین....

ماشاالله ماشاالله

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dokhtar.shomali
قاطیقاطی
dokhtar.shomali

به درجه ای از سینگلی رسیدم که خودم به خودم زنگ

به درجه ای از سینگلی رسیدم که خودم به خودم زنگ میزنم میبینم اشغاله فحش میدم قطع میکنم بعد تماس از دست رفته میاد میبینم ذوق مرگ میشم!!! :| تازه من خوبم !! یه دوست دارم دو تا خط داره با خودش اس ام اس بازی میکنه . :||| یبار خودش بخودش گفت عزیزم رسیدی خبر بده .بعد یادش رفت خبر بده با خودش کات کرد !! :| به همین دکمه اینتر قسم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مـــا هیچـــے نیـωـتـــــ✘ـــیҐ بــــہ لطـ؋ـــ خــــבا...!!
آروم و عادیآروم و عادی
مـــا هیچـــے نیـωـتـــــ✘ـــیҐ بــــہ لطـ؋ـــ خــــבا...!!

دوباره دل تنگت شدم و دست به قلم شکسته ام بردم

دوباره دل تنگت شدم و دست به قلم شکسته ام بردم ...

تا شاید مرهم این دل بی جانم باشد ...

این روزها جز این قلم و این کاغذ کسی محرمم نیست ..

محرم من تو بودی که ...... !

بگذار اندکی از این ایام بگویم برایت ...

بگویم از روزهایی که هرکس می آید و زخمی به دل می نشاند و می رود ...

              19921493434727935136.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
مـــا هیچـــے نیـωـتـــــ✘ـــیҐ بــــہ لطـ؋ـــ خــــבا...!!
آروم و عادیآروم و عادی
مـــا هیچـــے نیـωـتـــــ✘ـــیҐ بــــہ لطـ؋ـــ خــــבا...!!

تنهــــــــا نشستــــه ای .!هیــــچ کــــس تــــو را بــــه یــــاد نمــــی آورد

تنهــــــــا نشستــــه ای ...!

هیــــچ کــــس تــــو را بــــه یــــاد نمــــی آورد ...

ایــــن همــــه آدم

تــــویِ دنیــــایِ بــــه ایــــن بزرگــــی ...

و تــــــــو

حتــــــــی

آرزویِ یکــــ نفــــر هــــم نبــــــــودی .............!

86321800667858995795.jpg

 

مشاهده همه ی 5 نظر
٠•●♥ Sanaz ♥●•٠
٠•●♥ Sanaz ♥●•٠

با زنت شوخی کن سر به سرش بگذار از غذایش

102507515-3047edd029efdf2921d45bb70decc8

با زنت شوخی کن

سر به سرش بگذار

از غذایش بچش

از دستپختش تعریف کن

و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری

آسمان خدا به زمین نمی آید…!

آخر می دانی؟

او همان دختر رویاهای دیروزت است

که به آشپز خانهء زندگی امروزت آمده…!

باور کن بدون او

اجاق خانه ات حسابی کور کور است.

مشاهده همه ی 2 نظر
sara
sara
مشاهده همه ی 1 نظر