لحظه  بروز رسانی 
شیطونشیطون
@dyatome

به نام خالق چشمانِ تو - به نامِ تمامِ روزهایی

- به نام خالق چشمانِ تو -

به نامِ تمامِ روزهایی كه گذشت
و تو تمام نشدی

- به نامِ خالقِ دلِ من -

به نامِ تمامِ شب هایی كه بی تو
دلتنگِ تو
بيدار نشستم و برايش
لالایی خواندم

- به نامِ خالقِ عشق -

به نامِ تمامِ آن هایی كه رسيدند
و تمامِ آن هایی كه
نرسيدند و ماندند
ادامه دادند و ماندند

- به نامِ تو -

كه دوست داشتنت
نــه تمام می شود
نــه آرام مي گيرد
نــه راحتم می گذارد
.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شیطونشیطون
@dyatome

برای خودتان يك دوست پيدا كنيد، يكنفر كه تا اَبَد بماند،

برای خودتان يك دوست پيدا كنيد، يكنفر كه تا اَبَد بماند، يكنفر كه حالتان،جانتان،يارتان،بد و خوبتان را همه را با هم بخواهد،
يكنفر كه حالش را بپرسيد،خوابش را ببينيد .
آدم ها بايد،غير از عشق و خانواده،يكنفر را داشته باشند كه همه چيزهایی كه نمی شود به آن دو قبلی گفت به او گفت!
از سردرد های كوچكتان تا غمهای يكساله!
يكنفر كه تا صبح روبروی هم بنشينيد و غرهايتان را بزنيد و او گوش كند و شما را با آغوشش گمراه نكند و به وقتش آغوشش را چهار تاق باز كند برای شخص شما.
يكنفر كه بابت هيچ چيز، سوال نكند تا وقتی می گوئيد برويم ، او بند كفشهايش را بسته باشد،قبل از قفل در.
يكنفر بايد باشد كه از چشمهايتان هم را بشناسيد.
يكنفر بايد باشد كه در جواب سوالهای شما بی حسادت بگويد: چه خوش رنگی،چه زيبایی،چه ماهی،چه ياری،چه خونه ای،چه دست پختی،چه هنری و هزار چه بدون حسادت و با كلی عشق.
يكنفر بايد در زندگيتان باشد، كه قرارتان با او بوسيدنِ از سرِ نیاز نيست، اينبار خودِ لذت است.
يكنفر كه تختخواب شما را نمی خواهد ،خواب شما را مي خواهد، آرام و پُر رويا.
يكنفری كه يك نفر نيست، به شما وصل است ،يكنفر است.
يكنفرِ كمياب،
اما هست كه نامش دوست است .
هر آدمی بايد يكنفر را داشته باشد كه "صبح" از اینکه او در فکر شماست حسودی اش بشود.
يكنفر را دوست بداريد و با آن پير شويد، اگر عمرمان قرارش به سپيديست.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شیطونشیطون
@dyatome

‌‌آرزوهای بی نظیر ویکتور هوگو،ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ

‌‌آرزوهای بی نظیر ویکتور هوگو،

ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﻯ،
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﺴﺘﻰ،
ﮐﺴﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﺩ،
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ،
ﻧﻔﺮﺕ ﺍﺯ ﮐﺴﻰ ﻧﯿﺎﺑﻰ،
ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪ،
ﺑﺪﺍﻧﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮐﻨﻰ،
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ،
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺪ ﻭ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪﺍﺭ،
ﺑﺮﺧﻰ ﻧﺎﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ،
ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﻰ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻭ ﭼﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ،
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ،
ﻧﻪ ﮐﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺯﯾﺎﺩ،
ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ،
ﺗﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ،
ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺶ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻏﺮﻩ ﻧﺸﻮﻯ.
ﻭ ﻧﯿﺰ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﻰ،
ﻧﻪ ﺧﯿﻠﻰ ﺑﯿﺨﺎﺻﯿﺖ،
ﺗﺎ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺳﺨﺖ،
ﻭﻗﺘﻰ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻰ،
ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،
ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،
ﻭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﺻﺒﻮﺭﯾﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮﻯ.
ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻰ،
ﺧﯿﻠﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ،
ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻧﺸﻮﻯ،
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻯ، ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺋﻰ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﻮﺭﺯﻯ،
ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﯿﺮﻯ، ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﻯ ﻧﺸﻮﻯ،
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﻰ ﺧﻮﺷﻰ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺷﻰ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺳﮕﻰ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﻨﻰ،
ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﻯ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺪﻫﻰ
ﻭ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﻬﺮﻩ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻰ،
ﻭﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﺁﻭﺍﻯ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﯿﺶ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ،
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ،
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﯾﺒﺎﯾﻰ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﯾﺎﻓﺖ،
ﺑﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ،
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻯ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺑﻔﺸﺎﻧﻰ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﯿﺪﻧﺶ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮﻯ،
ﺗﺎ ﺩﺭﯾﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ،
ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﻯ..
ﺳﺎﻟﻰ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﭘﻮﻟﺖ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﺭﻭﯾﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻰ:
‏« ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ‏» ،
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻰ ﮐﺪﺍﻣﺘﺎﻥ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺩﯾﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ.
ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ،
ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﻰ،
ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ ﺯﻥ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ..
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ،
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ،
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﯾﺎ ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ،
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺣﺮﻑ ﺑﺮﺍﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﯿﺂﻏﺎﺯﯾﺪ ......
ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪ،
ﺩﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﻯ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﯾﺖ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شیطونشیطون
@dyatome

ﺗﻬﺮﻭﻧﯽ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﯾﺶ :میگفتﺍﯾﻨﻮﺑﺪﻩ، .اونو بدهیارو میگه

ﺗﻬﺮﻭﻧﯽ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﯾﺶ :میگفت
ﺍﯾﻨﻮﺑﺪﻩ، ...اونو بده
یارو میگه : ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟
میگه : ﺁﺭﻩ، ﺍﺯ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ؟
:میگه ﻧﻪ، ﺍﺯ گشادی و روی زیادت فهمیدم
( ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻟﺮﻫﺎ، ﺗﺮﮐﻬﺎ،کردها، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﯽﻫﺎ ﻭﺭﺷﺘﯿﻬﺎ،
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎ، ﻗﺰﻭﯾﻨﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﻈﻠﻮﻡ,ﺧانوادهای ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﺟﺒﯽ,,سالاری، جنتى, داعش, دکتر شریعتی، مکارم شیرازی ،پراید ﻭﺳﺎﯾﺮ داغ دیده گان)


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شیطونشیطون
@dyatome

کثافت چيست.؟ . . . . . . . .

کثافت چيست...؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
والا قبلا فحش بود
الان ابرازه علاقس
در آينده فک کنم بشه اسم بچه

مشاهده همه ی 3 نظر
شیطونشیطون
@dyatome

ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺴﺪ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ

ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﺴﺪ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮎ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺑﺴﺘﻪﻭ ﺩﺭﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﮐﺎﺭﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺑﻮﺩﻧﺪ !
ﺗﮑﺎﻭﺭﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ 3 ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺁﻥ ﺟﺴﺪ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ !...
ﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ " ﺟﺴﺪ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ!
:. ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ :
ﺍﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ
ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ... ﺁﺩﻭﻟﻒ ﻫﯿﺘﻠﺮ :
ﺍﮔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺗﻮﻟﺪﻡ ﻧﺎﺯﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﻤﺐ ﺍﺗﻤﯽ ﻣﯿﺸﺪ .
ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﺍﻋﻈﻢ ‏(ﺹ‏) :
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﻋﻠﻢ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﯿﺪ
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻣﻐﻮﻝ :
ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﺷﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ
ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﮐﺎﻭﺵ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ .
ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ :
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﻮﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﻫﻞ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ
ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ
ﺍﯾﻨﻮ ﻧﺬﺍﺷﺘﻢ ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯽ ....
ﮐﭙﯽ ﮐﻦ ﺑﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻻﯾﮏ ﺑﺰﻧﻢ ..
ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ

مشاهده همه ی 1 نظر
شیطونشیطون
@dyatome

داستان خلقت زن: از هنگامی ک خداوند مشغول خلق زن بود

داستان خلقت زن:

از هنگامی ک خداوند مشغول خلق زن بود شیش روز میگذشت. فرشته ای ظاهر شد و گفت: چرا این همه وقت صرف این یکی میفرمایید؟ خداوند پاسخ داد: دستور کار اورا دیده ای؟
باید دویست قطعه متحرک داشته باشد، ک همگی قابل جایگزینی باشند، باید بتواند با خوردن غذای شب مانده کار کند. دامنی داشته باشد که همزمان دو بچه را در خودش جای دهد، بوسه ای داشته باشد ک بتواند همه دردهارا، از زانوی خراشیده گرفته تا قلب شکسته را درمان کند. او میتواند هنگام بیماری خودش را درمان کند، یک خانواده را با یک قرص نان سیر کند.
فرشته نزدیک شد و به زن دست زد و گفت: اما پروردگارا او را خیلی نرم آفریدی.
خداوند : بله نرم است اما او را سخت هم آفریده ام تصورش را هم نمیتوانی بکنی ک او تا چه حد میتواند تحمل کند و زحمت بکشد. آنگاه فرشته متوجه چیزی شد و به گونه زن دست زد و گفت اشک برای چیست؟ خداوند گفت: اشک وسیله ایست برای ابراز شادی، اندوه، درد، ناامیدی،
فرشته متاثر شد و گفت: زن ها قدرتی دارند ک مردان را متحیر میکنند.
خداوند گفت: این مخلوق عظیم فقط یک عیب بزرگ دارد
فرشته گفت: چه عیبی؟
خداوند فرمود:
"قدر خودش را نمیداند"

مشاهده همه ی 2 نظر
شیطونشیطون
@dyatome

چند کلمه حرف دل . فصل زرد مبارک . کَسايی که

چند کلمه حرف دل .... فصل زرد مبارک ....


کَسايی که باهاشون يه رَنگ بوديم ؛ وَ پُشتِ سَرمون هَفتاد رَنگ بودَن ... پاییزتون مُبارَک !

بامَعرِفتايی که تو غَمهاشون کِنارشون بوديم ؛ و تو شاديهاشون فَراموش شدیم ... شُما هَم پاییزتون مُبارَک !

عَزیزایى که دوستشون داشتيم ؛ وَلى دِلمون رو شِکوندن ... طوری نیست ، شُما هَم پاییزتون مُبارَک !

با مَرامایی کِه رو زخمهاشون مَرهَم گذاشتيم ؛ و رو زَخمهامون نَمَک پاشيدَن ... دَمِتون گرم پاییزتون مُبارَک !

اون خوبا ، اونایی کِه فِکر میکردَن خِیلی زِرَنگن ، که واسَمون نامردى کردَن ... شُما هَم پاییزتون مُبارَک !

اَمّا یه سِری دوستام هَستَن کِه هَمیشه بودَن وَ ايشالا پايَندِه باشَن , دوستِتون دارَم , دَمِتون گرم ...
پاییزتون مُبارَک دوستان...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید