لحظه  بروز رسانی 
اشکان
گرفتارگرفتار
اشکان

مشاهده همه ی 10 نظر
اشکان
گرفتارگرفتار
اشکان

روز وصل روز وصل دوستداران یادباد

روز وصل

روز وصل دوستداران یادباد یادبادآن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت بانگ نوش شادخواران یاد باد

گرچه یاران فارغندازیادمن ازمن ایشان را هزاران یادباد

این زمان درکس وفاداری نماند زانوفاداران ویاران یادباد

مبتلا گشتم در ین بند و بلا کوشش آن حقگزاران یاد باد

گرچه صد روداست در چشمم مدام زنده رود وباغ کاران یادباد

راز حافظ بعد از ین ناگفته ماند ای دریغ آن رازداران یادباد

مشاهده همه ی 5 نظر
اشکان
گرفتارگرفتار
اشکان

مشاهده همه ی 3 نظر
اشکان
گرفتارگرفتار
اشکان

سلام هوادارتون شدم.اگه دوست داشتید شما هم بشید.مرسی@mahsa_fc21

سلام هوادارتون شدم..اگه دوست داشتید شما هم بشید..مرسی{-35-}@mahsa_fc21

مشاهده همه ی 39 نظر
اشکان
گرفتارگرفتار
اشکان
مشاهده همه ی 7 نظر
اشکان
گرفتارگرفتار
اشکان

سریال حریم سلطان, بیوگرافی خرم سلطان, خرم سلطان, حریم سلطا

مشاهده همه ی 9 نظر