بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
elena
elena
4211350062.gif

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" :( دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .
و یک هــــُــلِ محــــکم کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین و هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را ...

مشاهده همه ی 11 نظر
elena
elena
7mwqegsfsifq6k55rc7.jpg

اینجــا دُنیــــای مَجـــازیِ ► √
جــایی که هَمـــه بچـّـه پــولدارن ► √
 جـــایی که هَمـــه ی پــِسرا با غــِــیرتــَـن و هَمـــہ دُخـــترا خـــوشگـِــل ► √
 اینجـــا هَمـــه تــَــک پـَــرن ► √
 هَمـــه با مــَــرام و با مَعــــرفــَـتن ► √
 اینجــــا هَمـــه ادعـــا دارن بهشون خـــیانَــت شُـده ► √
 ولی کـــَسی نیست ک بگه خـــیانــَـت کرده ► √
هـِـــه دُنیــــای مَجــــازی = دُنیـــــای دروغ ► √

مشاهده همه ی 9 نظر
elena
elena
55621132871198907129.jpg

{-41-}{-41-}لــ ــمسـ کـــنــ کلـ ـماتیـ ر اکـ ـهـ برایتـ می نویســــمــ ...

تا بخوانــ ـیـ و بفهمـ ـیــ چقدر جـ ـایتـ خالیسـ ـتــ ...

تا بدانـ ــیــ نبودنتـــــ ـ آزارمــ میــ دهـ ــ ـد ...

لمـ ـســ کــنــ نوشتهـ هاییـ را کهـ لمـ ـسـ ناشدنیسـ ـتــ و عریانـ ـــ ...

کهـ از قلبــــــمـ بر قلــــــمـ و کاغـ ــذ میــ چکـ ـ ـد ...

گونهـ هــــ ـایم را کهـ خیسـ اشکــ استــــــ ...

لمـ ـ ـس کـن لحظه هایمـــــ را ...

توییــــ کهـ میــدانیـ منــ چگونهــ عاشـ ـقتــ هستمــ، لمـ ـ ـســ کـ ـنــ اینــ با تـو نبــودنـــــها را..{-41-}

مشاهده همه ی 33 نظر
elena
elena
Avazak_ir-Love282.jpg

بـ ـ ـهـ سَلامَتیــ دِلَمـــ

کـ ـ ـهـ واسهـ کسیــ تَنــــگـ شُدهـ کهـ روحِشَمــ خَبَــر نَـ ـ ـداره..

دلـ ـهــ دیگهـ شعــــور نـدارهـ..

مشاهده همه ی 16 نظر
elena
elena
1360834685051.jpg

حــال کهـ مـنــ "دوستـــ دارمــ"

دمــــوکـراسـیــ رافرامـوشـــ کنــ

فقــط بـایـد مـالـ "مـنــ "بـاشیــ..{-41-}

مشاهده همه ی 10 نظر
elena
elena
4hc0qvyc3yxg5n5n309.jpg

☀̤ آפֿـريـטּ تـﮧ ســيـگـآرـهـآيم رـــآ בر شيشـﮧاے

̗̀☀̤ פֿـوآهـمـ ريـפֿـتـــ...

̗̀☀̤ و بـﮧ בريــآ פֿـوآـهـمـ اَنــבآפֿـتـــ!!!

̗̀☀̤ شـآيــב בر ســآפـلـے בور פֿـآڪـسـتــر لـפـظــﮧهـآيمـ

̗̀☀̤ الهــآمـ بـَـפֿـش شـعــر בפֿـتـرے شـونــב

̗̀☀̤ ڪـﮧ سـآلهــآســتــ وآژه هـآيــش ...

̗̀☀̤ בر گلـــو گيــر ڪرבه ــاَنــב..

مشاهده همه ی 23 نظر
elena
elena
ozetei1ujnp6axipp9zy.jpg

++
آدمـایـے ڪہ خیلی سـاده بـہ نظر میانــ

 خیلـےخیلـے پیچیده تر از اونے هسـتن ڪہ فڪرشو بتونے بڪنی . . . ! 

++
پــُــــر اَز اَشـــڪـــَـــــــم اَمـّــــا، ســــَـــرخـــوشــــــآنــﮧ می خنـــــدَم

چـِـقــَـــدر سـَـخــتـــــــﮧ اِحســـــآسِ خـَــفِگـــی ڪــــَـــردَטּ پُشتــــِـــ ایــن "نِقـــآبـــِــــ "لَعـنَـتـــی . . 

مشاهده همه ی 22 نظر
elena
elena
321456749.jpg

++چــنـבیستـ مرבه امـ...

امـا ڪسـے باور نمے ڪنـב!!!

ایـטּ مردمـ تـا بــﮧ عزایمـ ننـشینـنـב، مرگمـ راباور نمے ڪننـב...
++
✖ نَـمـڪـــ بَـر زَפֿـمَم نَپـآشیــב ...

یـآנتآלּ بـآشَـב !

ایـלּ نَـمـڪـــ هـآ رآ اَز سَـر ِ سُفـرهﮮ ِ בل ِ مَـלּ بَـرנآشتیـב ...

مشاهده همه ی 20 نظر
elena
elena
Lip_Service_by_DarkAlchemyStudios.jpg

تو مےگویے بِـפֿنـב

وَ مَـטּ بـ ـآ صورتـ ـڪ פֿنـבآטּ مَجآزے مےפֿنـבم

وَ تـ ـ ـو شآב مےشوے

اَمّـ ـآ چـ ه میـבآنے قَطره هآے اَشڪ

اَز چِشمآنَم جـ ـآریستـ ـ

چـ ه میـבآنے بُغض گِلویَم رآ گِرفتـ ه...

چـ ه میـבآنے..

مشاهده همه ی 8 نظر
elena
elena
electric_youth_by_babyinamorata.jpg

++

כر جــاכه ذهــنــَم تــابلــویــے حــَک شـــכه :

"زنــدگــے بــایــ
כ کــرכ"

مــے خــوانــَمـش هر روز، "اَفــســوس"٬"بــیـہــو
כهمے گـذرمــ.. 

 

++

من چشم هایم را بستمـ و تو قآیمـ شدے


من هنوز روزهآ رآ مے شمآرمـ و تو  پیدآ نمے شوے،

یآ من بآزے رآ بلد نیستمـ یآ تو جر زدے..!!

مشاهده همه ی 6 نظر