لحظه  بروز رسانی 
مریم بانو
خجالتیخجالتی
مریم بانو
پست شماره 296887878 از مریم بانو


مشاهده همه ی 15 نظر
مریم بانو
خجالتیخجالتی
مریم بانو
پست شماره 296887845 از مریم بانو


مشاهده همه ی 7 نظر
مریم بانو
خجالتیخجالتی
مریم بانو
پست شماره 296887833 از مریم بانو

{-2-}

مشاهده همه ی 6 نظر

دختر و پسر اصفهانی باهم دوستیشونو به هم میزنن پسره

دختر و پسر اصفهانی باهم دوستیشونو به هم میزنن
پسره : خره حلالِد نیمیکونَم هر چی خرجِد کردم...
دختره : چیچیا خرجم کردی؟
عِز روزی اول تک زنگ میزدی که زنگِد بزنم
روزی 5 تومن کارت شارژ منا تیغ میزِدی
میرفتیم بیرون میبردیم لبی رودخونه میگفتی هوا بخور , هوا خوبِس
یبارم که بردیم کافی شاپ افتتاحی کافی شاپیه بود مُفتی بود برامون...
دیگه چیچی میگوی؟؟
پسراصفهانی : عا احساساتی پاکما چیچی میگوی که خرجِد کردم؟

؟

 

مشاهده همه ی 24 نظر

شبی گفتم به قلیانم که از جانم چه میخواهی؟ نوشت با

شبی گفتم به قلیانم که از جانم چه میخواهی؟

نوشت با خط دود خود به دردت میخورم گاهی, ...

تو بر من مینهی آتش که درد خود کنی تسکین, ...

من بیچاره میسوزم تو از حالم چه میدانی..

 

مشاهده همه ی 5 نظر
♫♫♫omid.var♫♫♫ " زندگی با گروه اتاقک خیالی "
مهربونمهربون
♫♫♫omid.var♫♫♫ " زندگی با گروه اتاقک خیالی "

aksneve-7.jpg

مشاهده همه ی 15 نظر