لحظه  بروز رسانی 
tamana
tamana

دوسټ داشتڹ تو⚜نھ عادته نھ دسټ خودمه دوسټ داشتڹ تو⚜مثل


دوسټ داشتڹ تو⚜
نھ عادته نھ دسټ خودمه

دوسټ داشتڹ تو⚜
مثل نفس ڪشیدڹ

واسه زنـده بودنه⚜
نفسم دوستــــ دارمبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tamana
tamana

آدَم ها هَرگِز کَسانی را ک‍ِه دوست دارَند فَراموش نِمی کُنند فقَط


آدَم ها هَرگِز کَسانی را ک‍ِه دوست دارَند 
فَراموش نِمی کُنند 
فقَط عادَت می کنَند 
کِه دیگَر کِنارشان نَباشند ...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tamana
tamana

اگه مـن عاشـق ِ دیـــــوار بودم ! ترک میخورد و


اگه مـن عاشـق ِ دیـــــوار بودم ! ترک میخورد و یه پنجـره میشد
اگه غـــم ِ چشامـو آینـه می دید ... دلش درگیـر ِ این منظره میشد
اگه تنهائیـمـو به شب میگفتم همه شهـر و برام بیـدار میکرد
اگه با کـوه درددل میکـردم صدامـو لااقـل تکرار میکرد!..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید