لحظه  بروز رسانی 
بانوی پاییزی
مهربونمهربون
بانوی پاییزی

عادت می کنم : به داشتن چیزی و

عادت می کنم : به داشتن چیزی و

عادت می کنم :

به داشتن چیزی و سپس نداشتنش

به بودن کسی و سپس به نبودنش

تنها عادت می کنم … اما فراموش نه !!!

متن عاشقانه
نظرات برای این پست غیر فعال است