لحظه  بروز رسانی 
hani
خوشحالخوشحال
hani
66095020683613907246.jpg

ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺘﮑﺎﻥ .......
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿـﻦ .....
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .....
ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻻ ﺑﻪ ﻻﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﺎﯾﺖ،ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﺑﮑﺶ .......
ﻗﺎﺏ ﮐﻦ ....ﻭ ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﻟﺖ ......
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ .........
ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ ......
# ﻓﺮﻭﻍ_ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ

مشاهده همه ی 5 نظر
ʔ•ﻌ•ʕ
قاطیقاطی
ʔ•ﻌ•ʕ

 

زن وشوهری به باغ وحش رفتند، میمون نری را
مشاهده کردند که با جفتش عشقبازی می کرد
 زن به شوهرش گفت : چه رابطه دوستانه وعاشقانه ای
 سپس به قفس شیرها رفتند شیر نر را دیدند که آرام و
 با فاصله اندک از جفتش نشسته بود
 زن به شوهرش گفت : چه رابطه دوستانه ی اندوهباری است
 شوهرش گفت : این بطری را به سمت شیر ماده بینداز
و ببین شیر نر چه عکس العملی نشان می دهد .
 وقتی که زن شیشه را به طرف شیر ماده انداخت، شیرنر فوری
 بلند شد و بخاطر دفاع از جفتش با سر و صدای زیاد خود را سپر او کرد
 اما هنگامی که شیشه ای را به سمت میمون ماده انداخت میمون نر از
جفتش فاصله گرفت و به کناری دوید تا شیشه به او نخورد
 شوهر به همسرش گفت : عزیزم نباید احساسات دروغین و ظاهری کسی تو را بفریبد
 برخی انسانها هستند که با احساسات دروغین انسانها را می فریبند
 نباید فریب ظاهرنمایی آنان را خورد , برخی انسانها هم ازباطن و
عمق وجودشان افراد را دوست دارند

مشاهده همه ی 8 نظر
hani
خوشحالخوشحال
hani
kwt5irq9mpwdet0r7npv.jpg


فیزیک بعدترها ثابت می کند

در روزهای بارانی

جای خالی آدم ها بزرگتر می شود

....

مشاهده همه ی 6 نظر
hani
خوشحالخوشحال
hani
jokland-bxevlw3jkezg0.jpg

مــنْ اَز اونـاشْ نیستَــم کِـه⇩ 
بـا دَست پَـس میزَنَـن 
با پـا پیـش میکِشَـنْ➜

↜مَـــنْ↝ 
اَگِــه بـا دَسـت پَـس بِـزَنَــم 
بــا پــا ⇚تیـپــا⇛میـزَنَـــم✘✘

مشاهده همه ی 5 نظر
hani
خوشحالخوشحال
hani
jokland-uuuughane-51.jpg

↯↲ جــــــــــواب ↳↯ بــــــــعــضــی ⇦ حـــــــــرفــــــــــا⇨

.:. ✘✘✘ فــــــــــقـــــــــــــط ✘✘✘ .:.

یـــــــــه •○↜ نفــــــــــس ↝○• عــمــیـــــــــــــق •!•!•

مشاهده همه ی 3 نظر