لحظه  بروز رسانی 
hani
خوشحالخوشحال
hani

ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺘﮑﺎﻥ . ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿـﻦ . ﺑﮕﺬﺍﺭ

ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺘﮑﺎﻥ . ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿـﻦ . ﺑﮕﺬﺍﺭ

ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺘﮑﺎﻥ .......
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿـﻦ .....
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .....
ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻻ ﺑﻪ ﻻﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﺎﯾﺖ،ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﺑﮑﺶ .......
ﻗﺎﺏ ﮐﻦ ....ﻭ ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﻟﺖ ......
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ .........
ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ ......
# ﻓﺮﻭﻍ_ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ

مشاهده همه ی 5 نظر
ʔ•ﻌ•ʕ
قاطیقاطی
ʔ•ﻌ•ʕ

 زن وشوهری به باغ وحش رفتند، میمون نری را مشاهده

 

زن وشوهری به باغ وحش رفتند، میمون نری را
مشاهده کردند که با جفتش عشقبازی می کرد
 زن به شوهرش گفت : چه رابطه دوستانه وعاشقانه ای
 سپس به قفس شیرها رفتند شیر نر را دیدند که آرام و
 با فاصله اندک از جفتش نشسته بود
 زن به شوهرش گفت : چه رابطه دوستانه ی اندوهباری است
 شوهرش گفت : این بطری را به سمت شیر ماده بینداز
و ببین شیر نر چه عکس العملی نشان می دهد .
 وقتی که زن شیشه را به طرف شیر ماده انداخت، شیرنر فوری
 بلند شد و بخاطر دفاع از جفتش با سر و صدای زیاد خود را سپر او کرد
 اما هنگامی که شیشه ای را به سمت میمون ماده انداخت میمون نر از
جفتش فاصله گرفت و به کناری دوید تا شیشه به او نخورد
 شوهر به همسرش گفت : عزیزم نباید احساسات دروغین و ظاهری کسی تو را بفریبد
 برخی انسانها هستند که با احساسات دروغین انسانها را می فریبند
 نباید فریب ظاهرنمایی آنان را خورد , برخی انسانها هم ازباطن و
عمق وجودشان افراد را دوست دارند

مشاهده همه ی 8 نظر
hani
خوشحالخوشحال
hani

فیزیک بعدترها ثابت می کنددر روزهای بارانیجای خالی آدم ها

فیزیک بعدترها ثابت می کنددر روزهای بارانیجای خالی آدم ها


فیزیک بعدترها ثابت می کند

در روزهای بارانی

جای خالی آدم ها بزرگتر می شود

....

مشاهده همه ی 6 نظر
hani
خوشحالخوشحال
hani

مــنْ اَز اونـاشْ نیستَــم کِـه⇩  بـا دَست پَـس میزَنَـن  با پـا

مــنْ اَز اونـاشْ نیستَــم کِـه⇩  بـا دَست پَـس میزَنَـن  با پـا

مــنْ اَز اونـاشْ نیستَــم کِـه⇩ 
بـا دَست پَـس میزَنَـن 
با پـا پیـش میکِشَـنْ➜

↜مَـــنْ↝ 
اَگِــه بـا دَسـت پَـس بِـزَنَــم 
بــا پــا ⇚تیـپــا⇛میـزَنَـــم✘✘

مشاهده همه ی 5 نظر
hani
خوشحالخوشحال
hani

↯↲ جــــــــــواب ↳↯ بــــــــعــضــی ⇦ حـــــــــرفــــــــــا⇨.:. ✘✘✘ فــــــــــقــــــ

↯↲ جــــــــــواب ↳↯ بــــــــعــضــی ⇦ حـــــــــرفــــــــــا⇨.:. ✘✘✘ فــــــــــقــــــ

↯↲ جــــــــــواب ↳↯ بــــــــعــضــی ⇦ حـــــــــرفــــــــــا⇨

.:. ✘✘✘ فــــــــــقـــــــــــــط ✘✘✘ .:.

یـــــــــه •○↜ نفــــــــــس ↝○• عــمــیـــــــــــــق •!•!•

مشاهده همه ی 3 نظر