لحظه  بروز رسانی 
elnaz
قبراققبراق
elnaz

آرام بگیر دلــَـم. او بی تـــــــو آرااام اَسـتــــــــــــــ ـــ‍ـــ ـــ ــ

آرام بگیر دلــَـم....

او بی تـــــــو آرااام اَسـتــــــــــــــ ـــ‍ـــ ـــ ــ ـ .....//

مشاهده همه ی 10 نظر
elnaz
قبراققبراق
elnaz

من از نَبودنَم کنار  ِتو میتـَرسَم.از لباس هایــی که به سلیقه

من از نَبودنَم کنار  ِتو میتـَرسَم..از لباس هایــی که به سلیقه ی

دیگری میخـری بیشتـَر میتـرسـَم،.. از اینکـه رنگ ُ مُـدلشــان را

نِمیدانـَم میترسـَم.. من از این هـَمه تغیـیــر بدون من میترسم..

من از ته ریشی که در نبـودنـَم هم روی صورتـَت توی چشم میزنَد

میترسـَم..!از اینکه بدون ِمن میتوانی بُـلند بُـلند بخندی میترسَم..

من از این نـَبـودَن هـ/ــایــَم میـتـَـرسـَم....: (

مبادا روزی مثل ِغـَریبــه هـــا از کـِنـارم عُبور کــُنی ُ مـن تــو را نشنـاسـَم میتــَرسـَم ...!

مشاهده همه ی 4 نظر
elnaz
قبراققبراق
elnaz

هــَــمـ ـﮧ ے  تـَفـــاوُتِ مـــــا این اَســــت: "تــــــــــــــو" بـ ـﮧ خــــاطــِـر

هــَــمـ ـﮧ ے  تـَفـــاوُتِ مـــــا این اَســــت:

"تــــــــــــــو" بـ
ـﮧ خــــاطــِـر
نمــے آوری....

"مــَـــــن
" اَز خــــــاطـِــــر نمـے بــــَـــــرَم....

مشاهده همه ی 8 نظر
elnaz
قبراققبراق
elnaz

בلــــتـنـگَـــم!בلـــــــتنگـــــــــِـ.آن "مــــــــیـــــــــم" کــ ـﮧ . مـے آیــ

בلــــتـنـگَـــم!

בلـــــــتنگـــــــــِـ....آن "مــــــــیـــــــــم" کــ ـﮧ ....

مـ
ے آیــــــב آخـــَـــــرِ اِســــمَـم وَ....

مــَـن
را مـــــے کـــنـــــב مــــــالِ "تــــــــــــــو"!

בلــــــَــــــم تــَـنــگـ اَســــــت.....

پـــــَـــرواز مــــ
ے خـــــــــواهــَــــم....

تـــــا کـُــــجـــــایُــش را
نمـــے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elnaz
قبراققبراق
elnaz

وقــــــــتـــے کــَــســــے.! تــــَــصـــــمــــیـم مـے گـــــیـرِه بـــِــــره.!

وقــــــــتـــے کــَــســــے....!

تــــَــصـــــمــــیـم مـ
ے گـــــیـرِه بـــِــــره.....!

حــــَـــتـــ
ے اَگــــــ ـﮧ  نــرِه....!

בیـــــــگـ ـﮧ پـــــیـشـِــــتـ نـیـــــسـت....!

مشاهده همه ی 4 نظر
elnaz
قبراققبراق
elnaz

چــِــــــقَــــבر عـَمیــــــق مـےشِـــــکنم وَقـــــتـــے. مــے فــَـــهـمَم.بــــ

چــِــــــقَــــבر عـَمیــــــق مـےشِـــــکنم وَقـــــتـــے....

مــ
ے فــَـــهـمَم....بـــــا بــُـغـــــــض مــے نـــوشــــتَم....

بــا خــَنـ
בه  مـے خـــــــوانـــــבے....

مشاهده همه ی 2 نظر
elnaz
قبراققبراق
elnaz

בلــــــَـــــم عَجــــــــیــــبــ.تنــــــــگ شـــבه! بــــراے لَحــــــظِ ــﮧ هـایـے

בلــــــَـــــم عَجــــــــیــــبــ....تنــــــــگ شـــבه!

بــــرا
ے لَحــــــظِ ــﮧ هـایـے کـِـــ ـﮧـ.....

בلــَــــــت .... عَجــــــــیــبــ....بــــَـرایــم تنـــــگ مــے شـُــــב!


مشاهده همه ی 2 نظر