لحظه  بروز رسانی 
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

“Act for”, which means “to represent someone.“ اصطلاح

 لینک
“Act for”, which means “to represent someone.“ اصطلاح
Act For نماینده کسی بودن

“Act for”, which means “to represent someone.“

اصطلاح “Act For” که به معنای نماینده کسی بودن است. این اصطلاح مترادف representative, agent , envoy می باشد. این بخش از فیلم “Lawrence of Arabia” انتخاب شدن است.

– We here are neither Harith nor Howeitat, nor any other tribe, but Arabs of the Arab Council, acting for Prince Feisal.

– ما اینجاییم نه به عنوان (قبیله) هریث یا (قبیله) حویطات و نه هیچ قبیله دیگری، بلکه به عنوان اعراب شورای عرب، به نمایندگی شاهزاده فیصل.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

“Beef up”, which means “to make or become greater or stronger.”

 لینک
“Beef up”, which means “to make or become greater or stronger.”
beef up بهتر یا قویتر کردن

“Beef up”, which means “to make or become greater or stronger.”

اصطلاح Beef up که به معنای بهتر و یا قویتر کردن یا شدن است. این بخش از فیلم sin city انتخاب شده است.

– I’m also gonna be needing a dozen two-foot lengths of this rubber tubing and a spool of razor wire and a pair of those special gloves that’ll let me handle the wire.
– Beefing up the old home security, huh?

-من همچنین به دوجین از این تیوب های لاستیکی دو متری و یک تیغه اره سیم بر و یک جفت از اون دستکش های مخصوص احتیاج دارم که بهم کمک کنن با سیم کار کنم.

-تقویت امنیت خونه قدیمی آره؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید