لحظه  بروز رسانی 
سهیل
عاشقعاشق
سهیل
پست شماره 319513104 از سهیل

.

مشاهده همه ی 1 نظر
سهیل
عاشقعاشق
سهیل

شنیدستم که مجنون دل افکار چو شد از مردن لیلی

شنیدستم که مجنون دل افکار
چو شد از مردن لیلی خبر دار
گریبان چاک زد او تا به دامان
به سوی مدفن لیلی شتابان
به هر سو دیده ي حسرت گشاده
یکی کودک بدید آنجا ستاده
سراغ قبر لیلی را از او جست!
پس آن کودک بحندید و بدو گفت:
که ای مجنون تو را گر عشق بودی
ز من کی این تمنا می نمودی؟!
در این صحرا به هر سويي تو رو کن...
ز هر خاکی کفی بر دار و بو کن...
ز هر خاکی که بوی عشق برخاست!
یقین کن تربت لیلی همان جاست!!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
سهیل
عاشقعاشق
سهیل

بیابان هم که باشی "حسین"

بیابان هم که باشی

"حسین"

آبادت می کند

درست مثل

کربلا …

مشاهده همه ی 1 نظر