لحظه  بروز رسانی 
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدینا شکـر نیستـمفــردا هم روزِ خـداست!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

گفتـ حالتـ رآ نمے پرسمـ

میدانمـ خوبے ! عکسهآیتـ هَمهـ بآ لبخندند
و نمے دانست عکآس کهـ مے گوید سیب!

مَن یآد حماقتـ حــــوا مے افتمـ و

بے اختیار پــوزخند مے زنمـ....!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

ﺗﻮ ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻱ من ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﺗﻮ
ﺻﺪﺍﻱ ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﻣﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﻭ

ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻳﻪ ﻋﮑﺲ ﭘﺎﺭﺳﺖ
ﻧﺒﻮﺩﻱ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺳﺘﺎﺭه ﺳﺖ
ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﭙﻮﺳﻢ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﺻﺪﺍﻡ ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ

ﺑﮕﺬﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ شکسته ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺴﺘﻪ
ﺭﺩ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﮐﻢ ﻣﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﻴﺰﻧﻢ............

نمیخامت ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻨﻢ
ﺁﻏﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺯﻣﻴﻨﻢ
ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻱ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺸﻴﻦ
ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺍﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻨﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ
ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺮﯾﻀﻪ
ﺍﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺰﻩ

ﺁﺭﺍﻣﺸﻢ ﺷﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﺮﺍﺑﻪ
ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰﺍﺭﻡ

♫♫♫

ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻄﺮ ﭘﯿﺮﻫﻨﻢ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺮﻫﻨﺖ
ﯾﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﻣﻨﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺖ
ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ

ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ میکنی ﮐﺎﺭ عجیبی میکنی
ﻣﯿﮕﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺱ ﻋﺸﻘﻢ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻘﻪ ﯾﺎ ﻫﻮﺱ
ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ
ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻡ
ﻓﮑﺮ ﻣﻨﻢ ﺑﺎﺵ ﺍﻣﺸﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﭼﺸﻤﺎﻡ میسوزه ﺳﺮ ﺩ ﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ
♫♫♫

ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﯾﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻪ
ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺗﻮ ﺍﻧﺘﻬﺎﺷﯽ


ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻄﺮ ﭘﯿﺮﻫﻨﻢ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺮﻫﻨﺖ
ﯾﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﻣﻨﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺖ
ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ

ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ میکنی ﮐﺎﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ میکنی
ﻣﯿﮕﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺱ ﻋﺸﻘﻢ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻘﻪ ﯾﺎ ﻫﻮﺱ
ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮﯾﻨﺘﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

وقتی میفهمی عاشق شدی
که میبینی دوست نداری بخوابی

چون واقعیت شیرین تر از رویاهایت شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

همه جــــا هستیدر نوشـــــــــــــــته هایمدر خیــــــــــــــــــــــــــــــــالمدر دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایمتنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کـــــــنارم است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

دلتنگ که باشی
حتی یک تشابه اسمی ویرانت میکند...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

يارو ميره خواستگاري، از دختره خوشش نمياد، به باباي عروس ميگه : ما ميريم يه دور ميزنيم ، بر مي‌گرديم ، راستی تا ساعت چند بازيد ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

یکی زنگ ميزنه 118 ميگه شماره غضنفر رو داريد يارو ميگه نه ، ميگه پس من ميگم تو يادداشت كن داشته باشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید