لحظه  بروز رسانی 
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

تشڪرڪردن نشانہ "محبت" است "محبت" بہ ڪسی ڪہ برایت

تشڪرڪردن نشانہ "محبت" است "محبت" بہ ڪسی ڪہ برایت

تشڪرڪردن نشانہ "محبت" است
"محبت" بہ ڪسی ڪہ برایت
معرفت خرج ڪرد
این ڪَلها تقدیم بہ شما دوستان بامعرفت
______________________
قدردان معرفت بیحدتون هستم🌺🌺

مشاهده همه ی 13 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
❤

مشاهده همه ی 11 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
❤

مــلــت عــشــق
مشاهده همه ی 2 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
❤

متن عاشقانه
مشاهده همه ی 2 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
❤

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
❤

رخ گل
مشاهده همه ی 2 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
❤

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 5 نظر