لحظه  بروز رسانی 
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم موهای باد آورده

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم
موهای باد آورده اش را سفت چسبید
فریاد من گوش فلک را پاره می کرد
او گوشه های پرده اش را سفت چسبید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم موهای باد آورده

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم
موهای باد آورده اش را سفت چسبید
فریاد من گوش فلک را پاره می کرد
او گوشه های پرده اش را سفت چسبید

مشاهده همه ی 1 نظر
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم موهای باد آورده

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم
موهای باد آورده اش را سفت چسبید
فریاد من گوش فلک را پاره می کرد
او گوشه های پرده اش را سفت چسبید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم موهای باد آورده

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم
موهای باد آورده اش را سفت چسبید
فریاد من گوش فلک را پاره می کرد
او گوشه های پرده اش را سفت چسبید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم موهای باد آورده

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم
موهای باد آورده اش را سفت چسبید
فریاد من گوش فلک را پاره می کرد
او گوشه های پرده اش را سفت چسبید

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم موهای باد آورده

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم
موهای باد آورده اش را سفت چسبید
فریاد من گوش فلک را پاره می کرد
او گوشه های پرده اش را سفت چسبید

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم موهای باد آورده

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم
موهای باد آورده اش را سفت چسبید
فریاد من گوش فلک را پاره می کرد
او گوشه های پرده اش را سفت چسبید

همیــــــشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم موهای باد آورده

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم
موهای باد آورده اش را سفت چسبید
فریاد من گوش فلک را پاره می کرد
او گوشه های پرده اش را سفت چسبید

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم موهای باد آورده

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم
موهای باد آورده اش را سفت چسبید
فریاد من گوش فلک را پاره می کرد
او گوشه های پرده اش را سفت چسبید

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم موهای باد آورده

از شانه مو برداشتم، از دست رفتم
موهای باد آورده اش را سفت چسبید
فریاد من گوش فلک را پاره می کرد
او گوشه های پرده اش را سفت چسبید

ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید