لحظه  بروز رسانی 
‌"بانــــ❤ـــوی احساس"
آروم و عادیآروم و عادی
‌"بانــــ❤ـــوی احساس"

تیره میشود عصر تا غروبِ فالهایِ قهوه نه خط

تیره میشود عصر تا غروبِ فالهایِ قهوه نه خط

تیره میشود عصر
تا غروبِ فالهایِ قهوه
نه خط میماند
نه
ردیِ از تماس تــــــ❤ــــــو
چقدر باید
چای کمرنگ بنوشم بودنت را...

رویا_زینلی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم. هنوز بیداریم و زنده اما، در گورخانه ها!
نیچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم. هنوز بیداریم و زنده اما، در گورخانه ها!
نیچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم. هنوز بیداریم و زنده اما، در گورخانه ها!
نیچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم. هنوز بیداریم و زنده اما، در گورخانه ها!
نیچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم. هنوز بیداریم و زنده اما، در گورخانه ها!
نیچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم. هنوز بیداریم و زنده اما، در گورخانه ها!
نیچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم. هنوز بیداریم و زنده اما، در گورخانه ها!
نیچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم. هنوز بیداریم و زنده اما، در گورخانه ها!
نیچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم

به راستی، خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم. هنوز بیداریم و زنده اما، در گورخانه ها!
نیچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید