لحظه  بروز رسانی 
farnaz
مهربونمهربون
farnaz

به سلامتی همه اونایییکه هزارتا خاطر خواه دارن. .


به سلامتی همه اونایییکه
هزارتا خاطر خواه دارن...
.
.
.
.
.
.
.
.
ولی دلشون گیر منه ....
نکنین با خودتون اینجوری!!
به خدا راضی نیستم

مشاهده همه ی 8 نظر
farnaz
مهربونمهربون
farnaz

ادمها فقط ادمند نه بیشتر و نه کمتر… اگر کمتر از

ادمها فقط ادمند نه بیشتر و نه کمتر…

اگر کمتر از ان چیزی که هستند نگاهشان کنی انهاراشکسته ای

و اگر بیشتر از ان حسابشان کنی تورا میشکنند

بین این ادمها فقط بایدعاقلانه زندگی کرد نه عاشقانه...

مشاهده همه ی 7 نظر
farnaz
مهربونمهربون
farnaz

از ورژن جديد خودم خوشم مياد✔شدم يه دختره ● منطقى •  سنگدل

از ورژن جديد خودم خوشم مياد✔
شدم يه دختره ●
 منطقى •
  سنگدل ■
   بى رحم ◆
    خشک ■
     عصبى ●
      رک•
    و فوق العاده لجباز ▶
   ◀ اخه بايد اينجورى باشى تا باهات بازى نشه ∽
    ∽ اگه ساده و احساساتى باشى زود ميشکنى∽

مشاهده همه ی 2 نظر
farnaz
مهربونمهربون
farnaz

✔ ترجیح میدم ✔          ✔ تخس

. ✔ ترجیح میدم ✔
          ✔ تخس باشم ✔
                  ✔ گوشت تلخ باشم ✔
                                      ✔ مغرور باشم ✔
                                                 ✔ سنگدل باشم ✔
◀ از چشه همه بیوفتم ▶
           ◀ کسی دوسم نداشته باشه ▶
                                  ◀ همه بهم بگن بی احساس ▶
                              ⁉ امــــــّــــا ⁉
                        ❌ آویزون نباشم ❌

مشاهده همه ی 2 نظر
farnaz
مهربونمهربون
farnaz

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ.!!! ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ.!

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ...!!!

ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!

ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!

ﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!

ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺳﭙﯿﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ...!!!

ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ...!!!

ﺍﻗﻮﺍﻣﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ...!!!

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮐﺒﺎﺏ
ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...!

ﺭﺍﺳﺘﯽ ، ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ...!

ﻫِـــــــــــــــــﻪ ......!

ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ می برﺩ...!

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺭﮐﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...!

ﻭ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ ...!!!
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ
ﻣﻦ می مانم ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ
ﻭ ﻏﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ می ماند...!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
farnaz
مهربونمهربون
farnaz

√ از آכم هــا مـے گـذرم؛כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم…نـاراحـت

√ از آכم هــا مـے گـذرم؛

כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم…

نـاراحـت ایـטּ نیـωــﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم

بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اωــﭞْ…!!

مـهــــم نیـωــﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!)

همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام؛

و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـωـﭡـــم…


.

مشاهده همه ی 1 نظر
farnaz
مهربونمهربون
farnaz

√ ایـטּ روز هـــابیـشـتــــر از هــر زمــانــے،כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)כیـگــر نـ

√ ایـטּ روز هـــا

بیـشـتــــر از هــر زمــانــے،

כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)

כیـگــر نـﮧ حـرصِ بـכωــﭞْ آورכטּ را כارم،

و نـﮧ هــراسِ از כωــﭞْ כاכטּ را…

هــر ڪـس مــرا مـــے خـواهـכ،بـﮧ خـاطــر خـوכم بخـواهــכ…

כلـــم هــواے خـوכم را ڪـرכه اωــﭞْ…!

همیــטּ …

asheghane 1

.

مشاهده همه ی 1 نظر
farnaz
مهربونمهربون
farnaz

گهگاهی شاید یک قطره اشک به جرم تنهایی من میخواهم حبس ابد

Image40

گهگاهی شاید یک قطره اشک به جرم تنهایی

 من میخواهم حبس ابد باشم در این زندان بی کسی

حالم خیلی خوب است ، لبخند هم در برنامه زندگی ام است …

مشاهده همه ی 1 نظر