لحظه  بروز رسانی 
farshad
farshad

تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا

تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا

تا نشوی مست خدا
غم نشود از تو جدا
مولانا

مشاهده همه ی 14 نظر
farshad
farshad

هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی

هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی

هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی

مشاهده همه ی 31 نظر
farshad
farshad

گفتند یافت می نشود جسته ایم ما

گفتند یافت می نشود جسته ایم ما

گفتند یافت می نشود جسته ایم ما

مشاهده همه ی 43 نظر
farshad
farshad

نردبان این جهان ما و منیست عاقبت این نردبان افتادنیست

نردبان این جهان ما و منیست عاقبت این نردبان افتادنیست

نردبان این جهان ما و منیست
عاقبت این نردبان افتادنیست

مشاهده همه ی 24 نظر
farshad
farshad
مولانا

مولانا

مشاهده همه ی 23 نظر
farshad
farshad

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ ای هیچ

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ ای هیچ

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیج مپیچ
مولانا

مشاهده همه ی 30 نظر
farshad
farshad

هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو

هرچه در فهم تو آید 
 آن بود مفهوم تو

هرچه در فهم تو آید
آن بود مفهوم تو...

مشاهده همه ی 33 نظر
farshad
farshad

تقدیم به همه دوستان مجازی عزیز

تقدیم به همه دوستان مجازی عزیز

تقدیم به همه دوستان مجازی عزیز

مشاهده همه ی 67 نظر