لحظه  بروز رسانی 
fatemhzare
fatemhzare

روز پدر را به همه پدران  زحمت کش تبریک  میگویم

روز پدر را به همه پدران  زحمت کش تبریک  میگویم{-99-}{-124-}

مشاهده همه ی 2 نظر
پــگــ♥ـــآه
پــگــ♥ـــآه

بــهـ جــآ اینـکــهـلَبآتـــو "پــروتــِــز" کـنــی  اون مغـــزِتـو پــُرِ ِ " تـِز"

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/68.gif
بــهـ جــآ اینـکــهـ
لَبآتـــو "پــروتــِــز" کـنــی

 اون مغـــزِتـو پــُرِ ِ " تـِز" کـُـن

مشاهده همه ی 2 نظر
✳ ωـــآره هـωــבم ✳
✳ ωـــآره هـωــבم ✳

مـردم ، بـسـيار از نـشانـہ حـرف مـے زنـنـد ، امامـردم ، بـسـيار از نـشانـہ حـرف مـے زنـنـد ، اما نـمـے دانـنـد كـہ بـہ راسـتـے دربارہ ي چـہ چـيـز حـرف مـے زنـنـد.--- پائـولـو كـوئـيـلـو---

مشاهده همه ی 1 نظر
✳ ωـــآره هـωــבم ✳
✳ ωـــآره هـωــבم ✳

هـرچـہ زودتـر بـيامـوزيـم كـہ تـصـمـيـمات بـهـتـري بـگـيـريـم ، زودتـر هـمهـرچـہ زودتـر بـيامـوزيـم كـہ تـصـمـيـمات بـهـتـري بـگـيـريـم ، زودتـر هـم بـہ نـتايـج بـهـتـر مـے رسـيـم. اگـر ما در مـحـيـط كار و در خانـہ تـصـمـيـمات بـهـتـري بـگـيـريـم ، سازمانـها و اجـتـماعات ما نـيـز از ايـن مـوضـوع بـهـرہ مـنـد خـواهـنـد شـد.--- اسـپـنـسـر جانـسـون---

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید