لحظه  بروز رسانی 
0o0o neda-nafa3-74 o0o0
مهربونمهربون
0o0o neda-nafa3-74 o0o0

مناجات شبانه بارالها… از کوی تو بیرون نشود  پای خیالم

مناجات شبانه
بارالها…
از کوی تو بیرون نشود
 پای خیالم
نکند فرق به حالم ....
چه برانی،
چه بخوانی…
 چه به اوجم برسانی
چه به خاکم بکشانی…
 نه من آنم که برنجم
نه تو آنی که برانی..

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد…
 نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی
کس به غیر از تو نخواهم
چه بخواهی چه نخواهی
باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی...

1465255362727957_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
0o0o neda-nafa3-74 o0o0
مهربونمهربون
0o0o neda-nafa3-74 o0o0

⇦₪ اومَـدَنِ هیچـکَسْ تــو زِندِگــیـت بـــی حِکمَــت نیـــس ₪⇨  ⇦ یــا

⇦₪ اومَـدَنِ هیچـکَسْ تــو زِندِگــیـت بـــی حِکمَــت نیـــس ₪⇨
 ⇦ یــا میشِـه
 « فَـردِ زِنـدِگیــت ‌‌»⇩
⇦ یــا « دَرسِ زِنــدِگیــت »

1465079627542584_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
0o0o neda-nafa3-74 o0o0
مهربونمهربون
0o0o neda-nafa3-74 o0o0

  1465078643600408_large.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر