لحظه  بروز رسانی 
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان
گرفتارگرفتار
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان

گفتی که مستت میکنم پر زانچه هــستت میکنم گـــفتم

گفتی که مستت میکنم پر زانچه هــستت میکنم گـــفتم

گفتی که مستت میکنم
پر زانچه هــستت میکنم
گـــفتم چـــگونه از کجا؟
گفتی که تا گـفتی خودآ
گفتی که درمــانت دهم
بر هـــــجر پـایـانت دهم
گفتم کجا،کی خواهد این؟
گفتی صـــبوری باید این

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان
گرفتارگرفتار
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان

من عاشقی از کمال تو آموزم بیت و غزل از

من عاشقی از کمال تو آموزم بیت و غزل از

من عاشقی از کمال تو آموزم
بیت و غزل از جمال تو آموزم
در پرده دل خیال تو رقص کند
من رقص خوش از خیال تو آموزم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان
گرفتارگرفتار
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی شاگرد که

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی شاگرد که

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی
شاگرد که بودی که چنین استادی
خوبی و کرم را چو نکو بنیادی
اي دنیا را ز تو هزار آزادی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان
گرفتارگرفتار
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان

اي یوسف خوش نام مـا خوش می روی بر بام مــــا

اي یوسف خوش نام مـا خوش می روی بر بام مــــا

اي یوسف خوش نام مـا خوش می روی بر بام مــــا
اي درشکـــسته جــام مـا اي بــردریـــــده دام ما
اي نــور مـا اي سور مـا اي دولت منصــور مـا
جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما
اي دلبر و مقصود ما اي قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
اي یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا
پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا
در گل بمانده پای دل جان می دهم چه جای دل
وز آتـــــش ســودای دل اي وای دل اي وای مـــــا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان
گرفتارگرفتار
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان

دشنه ات را از سینه ام بیرون بکش بگذار زندگی

دشنه ات را از سینه ام بیرون بکش بگذار زندگی

دشنه ات را از سینه ام بیرون بکش
بگذار زندگی کنم
عطر تنت را از پوستم بگیر و
بگذار زندگی کنم
بگذار با زنی تازه آشنا شوم که
نامت را از خاطرم پاک کند و
کلاف حلقه شده گیسوانت را از دور گلویم بگشاید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان
گرفتارگرفتار
gameovermehdi مدیر طلایی پوشان صفاهان

دشنه ات را از سینه ام بیرون بکش بگذار زندگی

دشنه ات را از سینه ام بیرون بکش بگذار زندگی

دشنه ات را از سینه ام بیرون بکش
بگذار زندگی کنم
عطر تنت را از پوستم بگیر و
بگذار زندگی کنم
بگذار با زنی تازه آشنا شوم که
نامت را از خاطرم پاک کند و
کلاف حلقه شده گیسوانت را از دور گلویم بگشاید

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید