بروز رسانی 
Fariba
Fariba

هرکجا مینگرم باز تو را میبینم غرق هم گر بشوم

هرکجا مینگرم باز تو را میبینم غرق هم گر بشوم

هرکجا مینگرم باز تو را میبینم
غرق هم گر بشوم باز تو را میبینم
تو که دریایی و من سنگ به آب افتاده
هرکجا باز روم باز تو را میبینم
من که محکوم به حبس ابدم درقلبت
سر به دارم بدهی باز تو را میبینم
بی هوا دل میبری از دل هر رهگذری
ناگهان دور شوی باز تو را میبینم

مشاهده همه ی 1 نظر
Zahra
Zahra

آدم_های_تنها بیخیالِ آدمهای تنهایی شوید که سالهاست در

آدم_های_تنها بیخیالِ آدمهای تنهایی شوید که سالهاست در

آدم_های_تنها

بیخیالِ آدمهای تنهایی شوید که سالهاست در لاکِ تنهاییِ‌شان فرورفته‌اند و کاری به کارِ کسی ندارند.
باور کنید اطرافتان پُر است از آدمهایی که روز به روز یارشان را تعویض می‌کنند
بروید سراغِ آن جماعت...
خیلی راحت خودتان را
وضعِ مالیِ‌تان را
ماشینِ زیرِ پایتان را
محلِ زندگیِ‌تان را
معرفی می‌کنید و با یارِ قبلیِ‌شان تعویض می‌شوید
به همین راحتی
اما جانِ عزیزتان
بیخیالِ آدمهایی شوید که برای تنهایی‌شان حُرمت قائلند
اصرار نکنید واردِ حریمشان شوید...
آنها یک بار
یک روز
یک نفر را واردِ تنهایی‌شان کرده‌اند و
از آنجا به بعد دیگر زندگی نکرده‌اند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

بیخیالِ آدمهای تنهایی شوید که سالهاست در لاکِ تنهاییِ‌شان فرورفته‌اند و

بیخیالِ آدمهای تنهایی شوید که سالهاست در لاکِ تنهاییِ‌شان فرورفته‌اند و

بیخیالِ آدمهای تنهایی شوید که سالهاست در لاکِ تنهاییِ‌شان فرورفته‌اند و کاری به کارِ کسی ندارند
باور کنید اطرافتان پُر است از آدمهایی که روز به روز یارشان را تعویض می‌کنند.
بروید سراغِ آن جماعت...
خیلی راحت خودتان را
وضعِ مالیِ‌تان را
ماشینِ زیرِ پایتان را
محلِ زندگیِ‌تان را
معرفی می‌کنید و با یارِ قبلیِ‌شان تعویض می‌شوید
به همین راحتی
اما جانِ عزیزتان
بیخیالِ آدمهایی شوید که برای تنهایی‌شان حُرمت قائلند
اصرار نکنید واردِ حریمشان شوید...
آنها یک بار
یک روز
یک نفر را واردِ تنهایی‌شان کرده‌اند و
از آنجا به بعد دیگر زندگی نکرده‌اند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Faridodin
Faridodin

و انسان ها فقط. به فریاد هم میرسند نه

و انسان ها فقط. به فریاد هم میرسند نه

و انسان ها فقط...............
به فریاد هم میرسند
نه به سکوت هم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید
حمید

برای دل بستن باید دلت را به دلش گره

برای دل بستن باید دلت را به دلش گره

برای دل بستن
باید دلت را
به دلش گره بزنی
یکی زیر...
یکی رو...
مادر بزرگم میگفت:
"قالی دستباف مرگ ندارد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mitra
Mitra

باید یک نفر بنشیند دست بگذارد روی شانه‌ات از

باید یک نفر بنشیند دست بگذارد روی شانه‌ات از

باید یک نفر بنشیند
دست بگذارد روی شانه‌ات
از ته دل بگوید
چه مرگت است دیوانه جان؟
بعد سفت بغلش کنی و
تمامِ خوب نبودن هایت از
چشم هایت بزند بیرون...

مشاهده همه ی 2 نظر
سایان
سایان

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻫﺎﻱ

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻫﺎﻱ

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﻭﻗﻔﻪ
ﺑﻴﺨﻴﺎﻟﻲ ﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ
ﻧﺎﺯ ﻭ ﻛﺮﺷﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺁﻳﻨﻪ
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺑﻲ ﺩﻟﻴﻞ
ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻬﺎﺭ ﻧﺸﺪﻧﻲ
ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ
ﺩﺧﺘﺮﻙ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻧﺎﺯﻙ ﻧﺎﺭﻧﺠﻲ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﻲ ﻫﻮﺍ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ
ﭼﻪ ﻗﺪﻱ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻃﺎﻗﺘﻢ
ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﻗﻠﺒﻢ ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻴﺰﻧﺪ
ﭼﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﻭﺯﻱ
ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﻫﻢ ﺭﺿﺎ ﻧﻤﻴﺪﻫﻢ
ﺑﻪ #ﺳﻨﮓ ﺷﺪﻥ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻢ،
ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺟﺎﻱ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻳﺨﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺍﻡ ﺭﺍ
ﻗﻬﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻠﺦ ﻭ ﭘﺮ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻟﺤﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻢ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺟﺪﻱ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﺒﺮﻡ ...
ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺷﺎﺩﻱ ﻫﻢ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻢ ! ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
ﭼﻪ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﻤﺖ ﻣﻴﻨﺸﻴﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺮ ﺧﻮﺷﻲ ﻭ ﺑﻲ ﺧﻴﺎﻟﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻭﺯﻧﻪ ﻭﻗﺎﺭ ﻭﻣﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ
ﺭﻭﻱ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻪ ! ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻭﺯﻧﺸﺎﻥ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮﻙ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﺭﻭﻧﻢ
ﺯﻳﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺁﻥ ﺑﻤﻴﺮﺩ ...

مشاهده همه ی 1 نظر
Sorya
Sorya

و عشق تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی

و عشق تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی

و عشق
تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد
مرا رساند
به امکان یک پرنده شدن

مشاهده همه ی 2 نظر
Elnaz
Elnaz

به من زنگ نزن به دیدنم بیا این تلفن

به من زنگ نزن به دیدنم بیا این تلفن

به من زنگ نزن
به دیدنم بیا
این تلفن لعنتی
دکمه‌ی آغوش ندارد

مشاهده همه ی 2 نظر
?sahar
?sahar

روزی که دلی را به نگاهی بنوازند از

روزی که دلی را به نگاهی بنوازند از

روزی که دلی را به نگاهی بنوازند

از عمر
حساب است
همان روز و
دگرهیچمشاهده همه ی 28 نظر