لحظه  بروز رسانی 
mahnaz
ناراحتناراحت
mahnaz

هیـــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـسدیگر هیـــچ نگو .هیچ حرفی نــــــــــــــــــــــــزنکه

هیـــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـس

دیگر هیـــچ نگو ...

هیچ حرفی نــــــــــــــــــــــــزن

که دیگر حرفی نمانده برای گفتن!!!

من حرفهــــــــــــــایت را نمی خواهم

دـ ـ ـلت را می خواهم ...

که آن هم قــــــــــــــــسمت من نیست

سهـــــــــــــم دیگری است ...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahnaz
ناراحتناراحت
mahnaz

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، میفهمی رنج را نباید امتداد

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی،
میفهمی رنج را نباید امتداد داد. 
باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏برد و از میانشان می‏گذرد؛
از بعضی آدم‏ها بگذری 
و برای همیشه تمامشان کنی...

مشاهده همه ی 1 نظر
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ßαнαᖇαḱ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
لوسلوس
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ßαнαᖇαḱ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

دوســـــــــت جـــــــــوونیـــــــــا مـــــــــوقـــــــــع امتحاناســـــــــت و یـــــ

51461799620484466528.gif
flower2.gifدوســـــــــت جـــــــــوونیـــــــــا
flower2.gif
grouphugg.gif
مـــــــــوقـــــــــع امتحاناســـــــــت
reading.gif
و یــــــــاد کــــــــردن "عمــــــــه" استــــــــاد
Arabic Veilexplanation.gif
منـــــــــم تـــــــــرم آخـــــــــر
Reading a Book
"خــــــــدا بــــــــه خیــــــــر بگذرونــــــــه"
blessed.gif
بایـــــد بـــــرم پـــــی درس , پایـــــان نامـــــه کوفتیـــــمم مونـــــده
writing.gif
شمــام اگه درس داریـــن پاشیـــد برید , نــت براتون نـــون و آب نمیشه
mopostings.gif
اگـــــــه نمـــــــردم

تیــــــــــرماه , بعـــــــد از یـــــــه تعطیـــــــلات چنـــــــدروزء میـــــــام
traylersmiley2.gif
دعــــــــا کنیــــــــد از تلاشــــــــم نتیجـــــــــه خوبـــــــــی بگیـــــــــرم
funa.gif
فراموشــــــــم نکنینــــــــا
mbscq8.gif
بیــــــــاد روزهــــــــای خوبــــــــی که باهــــــــم داشتیــــــــم

pillowtalk.gif

دوستتــــــــون دارم

feeldaluvsmiley.gif
51461799620484466528.gif

مشاهده همه ی 13 نظر