لحظه  بروز رسانی 
هادی baxxxxx
سرما زدهسرما زده
هادی baxxxxx

سلام   زن شیطان نیست   زن جلوه زیبایی بی

سلام  

زن شیطان نیست

  زن جلوه زیبایی بی حد خداوند است

  میل انسان به بقا

  میل انسان به زندگی

  میل انسان به زیبا پرستی

  میل انسان به انسان

  زن شیطان نیست  گوشه ای از هنر آفرینش است

  زن  عـــشق است

  یک سرمایه ابدی در جهان

  خلاصه تمام مهربانی های دنیا

  چشمهایت را که پاک کنی از تمام هوسها 

  ناز یک زن را جوهر زنانگی او میبینی نه نیاز مردانگی خود

مشاهده همه ی 34 نظر