لحظه  بروز رسانی 
شاه دخت حلیمه
شاه دخت حلیمه

اگر شما نزدیک یک رودخانه زندگی می کنید، پس از گذشت

اگر شما نزدیک یک رودخانه زندگی می کنید، پس از گذشت

اگر شما نزدیک یک رودخانه زندگی می کنید، پس از گذشت چند روز، دیگر صدای آب را نمی شنوید و یا اگر تصویری در درون اتاق خود داشته باشد که هر روز آنرا ببینید، پس از گذشت یک هفته دیگر آنرا نمی بینید. این امر در مورد کوهستانها، دره ها، درختان و همچنین اقوام، شوهر و زنتان نیز صادق است. کریشنامورتی

مشاهده همه ی 5 نظر
شاه دخت حلیمه
شاه دخت حلیمه

حقيقت روبرو شويد، به آن نگاه كنيد، از آن نگريزيد؛ زيرا

حقيقت روبرو شويد، به آن نگاه كنيد، از آن نگريزيد؛ زيرا زماني كه فرار مي كنيد، زمان آغاز ترس است. کریشنامورتی

مشاهده همه ی 1 نظر
شاه دخت حلیمه
شاه دخت حلیمه

چنانچه شما حسود باشيد، معلوم است كه اين احساس شما عشق

چنانچه شما حسود باشيد، معلوم است كه اين احساس شما عشق نيست.
اگر شما در ترس و نگراني به سر ببريد، روشن است كه در حالت عشق نيستيد. وفتي كسي را زير سلطه و نفوذ خود در مي آوريد، اين ديگر عشق نيست.
وقتي از عشق صحبت مي كنيد و به اداره مي رويد و ديگران را اذيت مي كنيد، اين هم عشق نيست.
پس وقتي دانستيد كه چه چيز عشق نیست و اين ها را كنار گذاشتيد، البته نه به صورت ظاهري و بلكه به صورت واقعي و در زندگي شما اثري از ترس و نفرت مشهود نبود، مشخص است كه اين ديگر عشق است. کریشنامورتی

مشاهده همه ی 1 نظر