لحظه  بروز رسانی 
hamed
hamed

مشاهده همه ی 7 نظر
hamed
hamed

همیشه هم قافیه بوده اند، “ســ ـ ـیب” و “فریـ ـ

همیشه هم قافیه بوده اند، “ســ ـ ـیب” و “فریـ ـ ـب”!


همانند سیبی که آدم و حوا را فریب داد و حالـــا هم میگوییم


                       “سیــــــــ ــب”

و دوربین های عکاسی را فریب میدهیمـــ 

تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این لبخند مان

مشاهده همه ی 5 نظر