لحظه  بروز رسانی 

تصاویر زیر مربوط به مکان های زیبایی در دنیا است

تصاویر زیر مربوط به مکان های زیبایی در دنیا است و آنچنان رویایی به نظر می رسد که گویی اصلا وجود زمینی ندارند.

 مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید

 اهیرکاپی پارکومان- استانبول، ترکیه

 مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید

 الگارو- پرتغال

 مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید

 ساحل کتدرال – اسپانیا

 مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید

 رودخانه خون، منبرشیطان ، گارتنس ، اسکاتلند

 مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید

 قلعه بولدت جزیره قلب – ایالت متحده

مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید 

پله های دره- اکوادور

 مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید

 کولمار- فرانسه

 مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید

 مزرعه تومیتا-هوکایدو ، ژاپن

 مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید

 گل های بهاری بر روی تپه – هوکایدو، ژاپن

 مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید 

اشتعال غروب آفتاب- کلورادو

مکان های رویایی که وجود واقعی آن را در دنیا باور نمی کنید 

قلعه وارونه –سینترا، پرتغال

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید