لحظه  بروز رسانی 
☺ مهدی ☺ ♥ ز مثل زندگی ♥
ناراحتناراحت
☺ مهدی ☺ ♥ ز مثل زندگی ♥

سلام سال جدید بر همه دوستان مبارک باد بر سر سفره


سلام 
سال جدید بر همه دوستان مبارک باد

بر سر سفره احساس اگر جایی بود/ سخن ساده تبریک مرا جا بدهید/ سین هشتم سخن ساده ی تبریک من است/ جا سر سفره اگر نیست/ به دلها بدهید……

eid2.jpg

مشاهده همه ی 33 نظر
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️
خنگخنگ
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️

عشق + اهمیت = مادر عشق + ترس = پدر

1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif


شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیعشق + اهمیت = مادرشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیعشق + ترس = پدرشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیعشق + کمک = خواهرشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیعشق + دعوا = برادرشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیعشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق …شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی


رخ گل
مشاهده همه ی 3 نظر
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️
خنگخنگ
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️

سلامتی خودم…چرا؟؟ چون که با همه خندیدم… همه رو

1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif


شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیسلامتی خودم…چرا؟؟ شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیچون که با همه خندیدم…شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیهمه رو دلداری دادم…نگرانشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیهمه شدم…به همه اهمیت دادم…شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیبغض های خیلی هارو به خندهشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیتبدیل کردم!!ولی هیچکس حتی
نفهمید تو دلم چی میگذره…شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

رخ گل
مشاهده همه ی 3 نظر
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️
خنگخنگ
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️

پسر عمه عزیزم امیدوارم جایت خوب باشد. دوست داشتم

{-w67-} پسر عمه {-w67-}

عزیزم امیدوارم جایت خوب باشد.

دوست داشتم عروسیت را ببینم نه مرگت را .

سن 17سالگی واسه مردنت خیلی زود بود خیلی {-w67-}

برای شادی روحش صلوات {-35-}

دانلود ۲۵ صلوات زیبا

رخ گل
مشاهده همه ی 14 نظر
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️
خنگخنگ
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️

   دختر عین منشور میمونه کافیه یه کم بهش نور بدین

00

  1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif


شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیدختر عین منشور میمونهشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیکافیه یه کم بهش نور بدینشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیتا تمام زندگیتونو رنگین کمون کنهشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخونه ای که دختر توش باشهشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخونه نیست گلخونه است شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

رخ گل
مشاهده همه ی 22 نظر
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️
خنگخنگ
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎسلامتی دلتنگا نه دلسنگاسلامتی سربازا نه

1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gif1453554465432365_gif.gifشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

سلامتی دلتنگا نه دلسنگا

سلامتی سربازا نه چتربازا

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیسلامتی رازدارا نه نازداراشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

سلامتی تو دلیا نه تو مخیا

سلامتی رفقا نه رقبا

سلامتی زجر دیده ها

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیسلامتیه خودم و خودت !شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

مشاهده همه ی 7 نظر
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️
خنگخنگ
❤️ ❤️ حامد ❤️ ❤️ ز مثل زندگی ❤️ ❤️

اشکهای #تلخی که ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﯿﭽﮑﻨﺪهماﻥ حرفهایی #ﺷیرینی ﻫﺴﺘﻨﺪ که ﺭﻭﺯگاری

اشکهای #تلخی که ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﯿﭽﮑﻨﺪ{-w17-}
هماﻥ

حرفهایی #ﺷیرینی ﻫﺴﺘﻨﺪ{-w20-}

که ﺭﻭﺯگاری ﺑاید بر ﺯبان میـآﻣـﺪﻧـﺪ...{-w21-}{-w21-}

مشاهده همه ی 5 نظر