اشکها و لبخند ها

اشکها و لبخند ها

اشک رازیست لبخند رازیست عشق راز‌یست اشک ِآن شب.. 372 کاربر - 1095 پست